wersja do wydruku Sylwia Hernas 20.11.2018 11:23

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 listopada 2018 roku

ZAWIADOMIENIE
GENERALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.89.2018.mko.20
z 9 listopada 2018 roku

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. póz. 23 ze zm.), dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. póz. 354 ze zm.), dalej ustawa ooś zawiadamiam, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 29 czerwca 2018 r., znak: WOOS.4235.10.2016.KC.33, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Udostępnianie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód dla KWK "Borynia – Zofiówka - Jastrzębie" Ruch „Zofiówka", nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Zawiadamiam również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 31 stycznia 2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 listopada 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:20.11.2018 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:20.11.2018 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 40