Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.143.43.2018 z dnia 11 października 2018 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"

 2. Termin konsultacji:
  Dzień 12 października 2018 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich zakończenia.

 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.

 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755110 oraz Joanna Gierczyńska, pok. 13AB, tel. 324755113.
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 


Zarządzenie Nr SG.0050.143.43.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 11.10.2018 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994 t.j. z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019" z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zmianami).
 2. Wyznaczam dzień 12 października 2018 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr SG.0050.143.43.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 11.10.2018 r.

 

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.143.43.2018 z dnia 11 października 2018 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019"

 2. Termin konsultacji:
  Dzień 12 października 2018 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 23 października 2018 roku jako dzień ich zakończenia.

 3. Forma konsultacji:
  Z projektami uchwał można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6. pok. Nr 13AB lub na adres elektroniczny sg@zebrzydowice.pl.

 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektów uchwał i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755110 oraz Joanna Gierczyńska, pok. 13AB, tel. 324755113.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:12.10.2018 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:12.10.2018 11:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 384