Uchwała Nr II/14/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 grudnia 2002 roku

w sprawie: przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn.zm.) art. 6 ust 1 pkt 13 ustawy z dnia 10 października 2002r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 10 października 2002r. o zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 200 z 30.11.2002r.

Rada Gminy uchwala:

§ 1

Przyjąć wzory formularzy wg. załączników 1 - 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie gminy.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: przyjęcia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.07.2003 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.07.2003 15:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 82