Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu pn. "Program Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja".

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.114.33.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 01 sierpnia 2018r., zapraszam do konsultacji społecznych projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja".
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest dokument pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja".

 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od dnia 08 sierpnia 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r.

 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego, pokój nr 51, na adres mailowy: ug@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.

 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Bogusław Kargula - kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 


Zarządzenie Nr SG.0050.114.33.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice

z dnia 01.08.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja"

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr IX/74/15 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zebrzydowice

Zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Postanawiam ogłosić przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Zebrzydowice projektu "Programu Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja".
 2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest dokument pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja".
 3. Wskazuję jako formę konsultacji społecznych zbieranie uwag z wykorzystaniem formularza ankietowego (ankiety drukowane, pobrane ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice lub uzyskane w Urzędzie Gminy Zebrzydowice).
 4. Konsultacje odbędą się w terminie od 08 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018r.
 5. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

§ 2.

 1. Zainteresowane osoby spośród mieszkańców gminy Zebrzydowice mogą złożyć swoje uwagi i propozycje do projektu dokumentu będącego przedmiotem konsultacji, co do zasady, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 2. Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji na adres mailowy: ug@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.
 3. Formularz zgłaszania uwag / propozycji zostanie udostępniony na stronie internetowej lub można go uzyskać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat PR - pokój nr 51.

§ 3.

 1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Bogusław Kargula - kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice.
 2. Zadaniem Referatu PR jest udostępnianie zainteresowanym osobom formularza, o którym mowa w § 2 ust. 1, w wersji papierowej oraz kompletowanie składanych uwag.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr SG.0050.114.33.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 01.08.2018 r.

 

 

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu pn. "Program Ograniczenia Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja".

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.114.33.2018 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 01 sierpnia 2018r., zapraszam do konsultacji społecznych projektu "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja".
  Przedmiotem konsultacji społecznych jest dokument pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja".

 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od dnia 08 sierpnia 2018r. do dnia 31 sierpnia 2018r.

 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice - Referat Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego, pokój nr 51, na adres mailowy: ug@zebrzydowice.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do sekretariatu Urzędu Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice, ul. ks. A. Janusza 6.

 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Bogusław Kargula - kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Zebrzydowice.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr SG.0050.114.33.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 01.08.2018 r.

 

 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG / PROPOZYCJI

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji społecznych projektu pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2017 - 2022 aktualizacja"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:08.08.2018 13:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:08.08.2018 13:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 495