Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr SG. 0050.112.30. 2018 z dnia 2018 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz oraz projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 2. Termin konsultacji:
  Dzień 19 lipca 2018 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 31 lipca 2018 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Forma konsultacji:
  Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 pok. Nr 35 lub na adres elektroniczny gk@zebrzydowice.pl.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Kazimierz Herman, pok. 35, tel. 324755100 wew. 151.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 


Zarządzenie Nr SG.0050.112.30.2018
Wójta Gminy Zebrzydowice
z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

     Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XLI/389/10 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Zebrzydowice w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji.

§ 1.

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 2. Wyznaczam dzień 19 lipca 2018 roku jako dzień rozpoczęcia konsultacji i dzień 31 lipca 2018 roku jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy.

  § 2.

  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.

  § 3.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
  mgr Andrzej KONDZIOŁKA

   

  Załącznik do Zarządzenia Nr SG.0050.112.30.2018
  Wójta Gminy Zebrzydowice
  z dnia  17 lipca 2018 r.


   

  Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice.

  1. Przedmiot konsultacji:
   Na podstawie Zarządzenia nr SG. 0050.112.30. 2018 z dnia 2018 roku Wójta Gminy Zebrzydowice zapraszam organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz oraz projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  2. Termin konsultacji:
   Dzień 19 lipca 2018 roku wyznacza się na dzień rozpoczęcia konsultacji, natomiast dzień 31 lipca 2018 roku jako dzień ich zakończenia.
  3. Forma konsultacji:
   Z projektem uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
   Propozycje i uwagi należy zgłaszać w czasie trwania konsultacji osobiście w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 pok. Nr 35 lub na adres elektroniczny gk@zebrzydowice.pl.
  4. Stanowisko merytoryczne:
   Wyjaśnień w sprawie projektu uchwały i konsultacji udziela Sekretarz Gminy Zebrzydowice Piotr Fojcik pok. 21, tel. 324755100 wew. 110 oraz Kazimierz Herman, pok. 35, tel. 324755100 wew. 151.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:19.07.2018 10:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:19.07.2018 10:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 462