Uchwała Nr II/13/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 10 grudnia 2002 roku

w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2003 roku dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8, art.40 ust. 1, art.41 ust.1, art.42 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jedn.tekst Dz.U.Nr 13 z 1996 r. z późn.zm./, art.7 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /jedn.tekst Dz.U.Nr 9, poz.84 z 2002 r./ oraz art.4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców /Dz.U.Nr 60, poz.704 z 2000 r./

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala:

§ 1

Zwolnić od podatku od nieruchomości Przedsiębiorców:

1.   prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Zebrzydowice w części dotyczącej nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, którzy zwiększyli zatrudnienie na terenie Gminy Zebrzydowice, przy czym wysokość podatku objętego zwolnieniem równa jest iloczynowi wzrostu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty i najniższego wynagrodzenia obowiązującego według stanu prawnego na dzień 01 stycznia danego roku podatkowego.
Zwiększenie zatrudnienia powinno trwać przez okres co najmniej 6 miesięcy.

2.   zwolnienie, o którym mowa w pkt.1 nie może przekroczyć 50 % rocznego wymiaru podatku

3.   ustalić wielkość wzrostu zatrudnienia jako różnicę wielkości średniego zatrudnienia w roku poprzedzającym rok podatkowy, przy czym średnie zatrudnienie w roku, w którym przedsiębiorca uruchomił działalność gospodarczą w gminie Zebrzydowice, określić jako zerowe.

4.   ustalić, że wzrost zatrudnienia o którym mowa w pkt 3 nie może wynikać z przekształcenia formy prawnej ani łączenia się, przejęcia lub podziału przedsiębiorstwa

5.   ustalić, że przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w pkt 1 winien złożyć w organie podatkowym w terminie przewidzianym do złożenia pierwszej deklaracji podatkowej w danym roku podatkowym, wniosek łącznie z deklaracją w sprawie wysokości podatku od nieruchomości, deklaracjami ZUS DRA za okres wynikający z pkt 3, dokumentami potwierdzającymi prawo do uzyskania zwolnienia tj. aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej na terenie gminy Zebrzydowice, oświadczenie, że wzrost zatrudnienia nie wynika z przyczyn wymienionych w pkt 4, oświadczenie o liczbie pracowników w przeliczeniu na pełny etat /odpowiednio do każdej złożonej deklaracji ZUS DRA/ - łącznie z imiennym wykazem pracowników /osób przyjętych w ramach zwiększenia zatrudnienia/, oświadczenie o pomocy publicznej /zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców/.
Przedsiębiorca korzystający z przedmiotowego zwolnienia jest zobowiązany informować organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ na udzielone zwolnienie, pod rygorem ponownego naliczenia podatku wraz z odsetkami.

6.   zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust.1 uchwały stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art.4 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców

7.   w przypadku, gdy kwota pomocy, o której mowa w ust.1 pkt 1 uchwały, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, łącznie z pomocą uzyskaną przez przedsiębiorcę z tego tytułu w różnych formach oraz z różnych źródeł w ciągu trzech kolejnych lat poprzedzających dzień tego udzielenia, przekracza kwotę będącą równowartością 100 tys. EURO, udzielenie tej pomocy następuje zgodnie z ustawą, o której mowa powyżej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2003 roku dla przedsiębiorców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:25.07.2003 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:25.07.2003 15:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 76