wersja do wydruku Sylwia Hernas 09.07.2018 10:37

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 lipca 2018 roku

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.4235.10.2016.KC.34
z 2 lipca 2018 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie:

  • art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) dalej zwaną ustawą o udostępnianiu informacji, zawiadamia strony postępowania,
  • art. 38 art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji zawiadamia społeczeństwo,

że 29 czerwca 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WOOŚ.4235.10.2018.KC.33, dla przedsięwzięcia pn.: „Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK „ Borynia – Zofiówka - Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 403, w godzinach 800-1500, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. (32) 42 06 800.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 lipca 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.07.2018 10:37