wersja do wydruku Sylwia Hernas 21.06.2018 09:48

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 28 czerwiec 2018 r.
o godzinie 1400 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Zebrzydowice

Tematem posiedzenia jest:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2018 rok,
  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice,
  • określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego,
  • powierzenia Gminie Strumień zadania publicznego w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice do Bielska-Białej,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  • podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2018,
  • zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty Nauczyciela, z późniejszymi zmianami,
  • zmiany uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
  • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  • przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zebrzydowice na lata 2018 - 2024,
  • ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Zebrzydowice.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje
 4. Wolne wnioski i informacje.


 

  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Henryk Franek


 

Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.06.2018 09:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż