wersja do wydruku Piotr Gęsior 05.06.2018 10:23

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 maja 2018 roku

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.4235.10.2016.KC.31
z 28 maja 2018 roku

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : " Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" . Wobec powyższego informuję, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
 
Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, pokój 403, w godz. 8:00 do 15:00. Po upływie terminu jw. sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 28 maja 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.06.2018 10:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż