Zebrzydowice, 01-06-2018r.

GOPS.211.1.2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: referent w dziale świadczeń wychowawczych

Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6; tel. 32 4755118, 130
Oferowane stanowisko Referent w Dziale Świadczeń Wychowawczych
Ilość etatów 0,5 etatu
Data ogłoszenia naboru 01-06-2018r.
Termin składania dokumentów do 15-06-2018r.
Wymagane wykształcenie
 • wyższe;
 • średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonanie zadań na stanowisku urzędniczym
Wymagania związane ze stanowiskiem 1. Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust. 1 - 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • biegła znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
 • biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
 • zaangażowanie,
 • inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, w tym łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 • udzielanie interesantom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw;
 • przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • zakładanie i prowadzenie dokumentacji osób pobierających i ubiegających się o świadczenia z w/w ustaw;
 • ustalanie uprawnień do w/w świadczeń;
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dot. w/w świadczeń;
 • sporządzanie list wypłat;
 • sporządzanie analiz, zapotrzebowań oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 • praca administracyjno-biurowa w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ,
 • proponowane zatrudnienie – od 01-07-2018 – 31-12-2018 – na czas określony – z możliwością wydłużenia;
 • pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • stanowisko pracy związane z pracą przy monitorze ekranowym, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej),
 • brak barier architektonicznych.
Dodatkowe informacje
 • w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
Wymagane dokumenty
 • życiorys – CV
 • list motywacyjny;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
 • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonanie pracy na danym stanowisku,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.
Miejsce składania dokumentów
 • komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych” należy:
  1) złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach biuro nr 2 w godzinach pracy GOPS tj.
  - od poniedziałku do środy od 7:30 do 15:30,
  - czwartek od 7:30 do 17:00,
  - piątek od 7:30 do 14:00
  2) przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (decyduje data wpływu do ośrodka).
Uwagi
 • zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zgłosić się do ośrodka po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wynikach naboru w Biuletynie Informacji Publicznej, dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone),
 • informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, na stronie internetowej ośrodka (gops.zebrzydowice.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej (bip.zebrzydowice.pl).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o naborze na stanowisko pracy: referent w dziale świadczeń wychowawczych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.06.2018 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.06.2018 12:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 746