wersja do wydruku Sylwia Hernas 16.04.2018 10:44

Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice

Zarządzenie SG.0050.57.16.2018
Wójta Gminy
z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2018 w zakresie kultury fizycznej i sportu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust.2,3,4 oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. 2018.450) oraz Uchwałą Nr XXIX/307/17 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 października 2017r.

Zarządzam, co następuje:

 1. Ogłosić konkurs na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Szczegółowy arkusz zadań i warunki ich realizacji określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zebrzydowice.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.:Dz.U.2018.450), uchwały Nr XXIX/307/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 oraz uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi, koalicjami trzeźwościowymi mającymi na celu promocję zdrowego stylu życia i propagowanie trzeźwych obyczajów oraz w ramach finansowania obozów, kolonii, ferii zimowych i zajęć podczas wakacji letnich, realizujących program zajęć profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

 1. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
  1. organizacja imprez i zajęć sportowych z okazji Dnia Dziecka na terenie gminy Zebrzydowice, od 1 czerwca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, kwota dotacji 4.000,00 zł.
 2. Rodzaje zadań zrealizowanych w 2017 r. oraz ich koszt z uwzględnieniem dotacji na realizację zadania:
  1. Dzień Dziecka na sportowo, w okresie od 10 czerwca 2017 roku do 15 czerwca 2017 roku – kwota 2.403,78 zł, wysokość dotacji 2.000 zł.
  2. "Dni Seniora", w okresie od 15 września 2017 roku do 31 października 2017 roku – kwota 4.768,46 zł, wysokość dotacji 4.000 zł.
  3. "Obóz sportowy Zakopane 2017", w okresie od 24 czerwca 2017 roku do 31 czerwca 2017 roku – kwota 2.500,00 zł, wysokość dotacji 2.000 zł.
  4. "Grupa Integracyjna Stokrotki" – od 01 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku – kwota 4.001,01 zł, wysokość dotacji 4.000 zł.
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert:
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U.2018.450)
 4. Tryb realizacji zadania:
  W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.
 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizację, które łączenie spełniają następujące warunki:
  1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
  2. Dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania.
  3. Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
  4. Przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
   1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodna z stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy została wydana,
   2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego – formularz nr 1;
   3. oświadczenie potwierdzające, iż złożone dokumenty są zgodne z stanem faktycznym i prawnym.
  5. Ich oferta wpisuje się w zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. działania promujące zdrowy styl życia poprzez sport i propagowania trzeźwych obyczajów.

  Wszystkie wymienione dokumenty powinny być dołączone w postaci kserokopii z potwierdzenie jej zgodności.
  Ogłaszający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 6. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Zlecanie zadania i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.:Dz.U.2018.450).
  2. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za 2017 rok (dotyczy organizacji, które otrzymały dotację w 2017 r.)
  3. Wójt Gminy Zebrzydowice przyznaje dotacje celowe na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
  4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  5. Formą finansowania zleconego zadania będzie dotacja celowa przekazywana z budżetu Gminy Zebrzydowice na rzecz wykonawcy na podstawie umowy.
  6. Poprzez udzieloną dotację celową Gmina Zebrzydowice będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy – w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U.2018.450). Pozostałe koszty realizacji zadania będą realizowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych.
  7. Wójt Gminy Zebrzydowice może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  8. Wójt Gminy Zebrzydowice może w trakcie realizacji zadania wycofać się z umowy na realizację zadania, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
  9. Praca społeczna członków i świadczenie wolontariuszy stanowi wkład osobowy podmiotu w realizację zadania zgodnie działem III ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.:Dz.U.2018.450).
  10. W przypadku złożenia oferty wspólnej we wniosku należy wskazać podział działań realizowanych przez poszczególne podmiotu oraz sposób reprezentacji tych podmiotów. W przypadku złożenia oferty wspólnej wszystkie podmioty ponoszą odpowiedzialność solidarną za realizacje zadania.
  11. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, w związku z czym kwota dotacji może być niższa niż w ogłoszonym konkursie oraz w złożonej ofercie. W takim przypadku podmiot biorący udział w konkursie może zmniejszyć zakres rzeczowy i finansowy lub zrezygnować z jego realizacji.
  12. Przyznanie dotacji w wysokości niższej niż określona w ofercie, wymaga aktualizacji harmonogramu.
 7. Wydatki, pokrywane z dotacji muszą być przeznaczone bezpośrednio na realizację zadania i mogą obejmować w szczególności:
  1. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania o ile organizator nie posiada takiego sprzętu,
  2. wynagrodzenie kadry instruktorskiej, trenerskiej, szkoleniowej, opiekę medyczną niezbędną do prawidłowej realizacji zadania – na podstawie zawartej umowy,
  3. koszty sędziowskie – w przypadku udziału we współzawodnictwie,
  4. koszty wynajmu obiektów i sprzętu,
  5. ubezpieczenie osób związanych wyłącznie z realizacją zadania,
  6. koszty transportu uczestników,
  7. koszty utrzymania obiektów sportowych związane z realizacją zadania (usługi, umowy, materiały eksploatacyjne), nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji,
  8. koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów zadania, np. noclegi i wyżywienie w przypadku imprez odbywających się poza miejscowością (obozy szkoleniowe, wyjazdy sportowo-rekreacyjne),
  9. koszty materiałów informacyjno- edukacyjnych, wynajmu pomieszczeń i materiałów warsztatowych,
  10. koszty zakupu napojów, żywności, związane z dożywianiem osób uczestniczących w zadaniu wg. szczegółowej kalkulacji przedstawionej w ofercie,
  11. koszty nagród – tylko w przypadku współzawodnictwa;
  12. przygotowanie i druk publikacji (afisze, zaproszenia itp.)nie więcej niż 5 % kosztów;
  13. koszty materiałów promocyjnych (nie więcej niż 5% kosztów);
  14. koszty organizacji szkoleń, warsztatów, zajęć dydaktycznych, spotkań itp. wg. przedstawionego harmonogramu
  15. koszty administracyjne, np. koordynacja i obsługa księgowa projektu, opłaty telekomunikacyjne, co, czynsz za wynajem pomieszczeń w stosowanej części przypadającej na dany projekt, nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji;
  16. zakup innych materiałów niezbędnych do realizacji zadania.
 8. Środki finansowe ponoszone przy realizacji zadania nie mogą być wykorzystane na:
  1. wynagrodzenia członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę ponoszone przy realizacji zadania;
  2. diety uczestniczących w realizacji zadania;
  3. podatki, cła, opłaty skarbowe, nagrody finansowe;
  4. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
  5. nabycie lub dzierżawę gruntów;
  6. prace remontowe i budowlane;
  7. wydatki inwestycyjne;
  8. koszty ryczałtu samochodu prywatnego wykorzystywanego do realizacji zadania;
  9. delegacji służbowych związanych z realizacja projektu;
  10. wydatki poniesione na przygotowanie wniosku;
  11. wydatki niezwiązane z realizacją zadania;
  12. wydatki związane z finansowaniem sportu.
 9. Termin składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 do dnia 7 maja 2018 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Wzór druku oferty na realizację zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice – www.zebrzydowice.pl, www.bip.zebrzydowice.pl lub otrzymać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 – pokój 13AB.
 10. Termin i tryb dokonania wyboru ofert oraz sposób informowania o wynikach konkursu:
  1. wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa na podstawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
  2. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  3. o podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni są również pisemnie,
  4. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie
  5. komisja konkursowa dokona wyboru oferty w terminie do 15.05.2018 r.
  6. Wójt Gminy Zebrzydowice po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji,
  7. kryteria stosowane przy wyborze ofert:
   1. spełnienie wymogów formalnych (warunkuje dopuszczenie do konkursu)
   2. zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
   3. merytoryczna wartość oferty,
   4. ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby, doświadczenie)
   5. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   6. dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
 11. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo:
  1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
  2. przesunięcia terminu składania ofert,
  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
  4. możliwości dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań,
 12. Postanowienia końcowe:
  W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Wójta Gminy Zebrzydowice z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.
 13. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela:
  Joanna Gierczyńska , Referat ORO, pokój 13AB Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. 032 47 55 113

  Załączniki:
  - Załącznik nr 1-wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. Z 2016 r. poz.1300)
  - Formularz nr 1

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 10:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż