wersja do wydruku Sylwia Hernas 11.04.2018 10:07

Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku myjni na budynek magazynowo – produkcyjny pelletu”

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
znak: PR.6220.15.7.2017 z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Zebrzydowice, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017.1405 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 9 kwietnia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: PR.6220.15.6.2017 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku myjni na budynek magazynowo – produkcyjny pelletu”, przewidzianego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 1300/83, obręb Zebrzydowice Dolne, gmina Zebrzydowice .
Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. ks. A. Janusza 6, 43 – 410 Zebrzydowice, pokój 51, w godzinach pracy urzędu. Społeczeństwu treść wyżej wymienionej decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest na zasadach określonych w przepisach wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405 ze zm.).

  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku myjni na budynek magazynowo – produkcyjny pelletu”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2018 10:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż