Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2017

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXI/209/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 określiła obszar współpracy w sferze ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Priorytetowymi grupami zadań, przewidzianymi do realizacji w 2017 r. były:

 • szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,
 • realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,
 • poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno - społecznych kultury fizycznej, sport jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,
 • wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej,
 • podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych,
 • udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji osób niepełnosprawnych,
 • działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania,
 • działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym.

Na zadania, za wyjątkiem edukacji, oświaty i wychowania, zaplanowano kwotę 14.000,00 zł w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzeniem Nr SG.0050.56.16.2017 Wójta Gminy z dnia 10 maja 2017 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2017. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie Gminy Zebrzydowice, od 10 czerwca 2017 do 30 listopada 2017 roku, kwota 2.000 zł

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta:

 • KKS „Spójnia” Zebrzydowice – Dzień Dziecka na sportowo, w okresie od 10 czerwca 2017 roku do 15 czerwca 2017 roku – 2.000 zł + wkład własny

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.55.16.2017 Wójta Gminy z dnia 10 maja 2017 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2017. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja „Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy”, od 15 września 2017 do 31 października 2017 roku, kwota 4.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta

 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach - „Dni Seniora”, w okresie od 15 września 2017 roku do 31 października 2017 roku – 4.000 zł + wkład własny

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.57.16.2017 Wójta Gminy z dnia 10 maja 2017 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2017. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice, od 15 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku, kwota 2.000 zł.

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta

 • KKS „Spójnia” Zebrzydowice - „Obóz sportowy Zakopane 2017”, w okresie od 24 czerwca 2017 roku do 31 czerwca 2017 roku – 2.000 zł + wkład własny

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Kolejowy Klub Sportowy „Spójnia” Zebrzydowice przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.107.31.2017 Wójta Gminy z dnia 29 sierpnia 2017 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2017, po uznaniu celowości wniosku złożonego przez Rzymskokatolicką Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • integracja ze społecznością lokalną osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Zebrzydowice, od 01 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, kwota 4.000 zł

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta.

 • Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zebrzydowicach, „ Grupa Integracyjna Stokrotki” – od 01 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - 4.000 zł

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Rzymskokatolicka Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania.

Ponadto ustawa o działalności pożytku publicznego w art. 19a dopuszcza możliwość realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji publicznej po spełnieniu przez nią łącznie warunków określonych w ustawie. Z tego artykułu skorzystali:

 • Klub Sportowy LUCE Cieszyn, która złożyła ofertę na realizację zadania „Zajęcia szkółki hokejowej” w okresie od 01 stycznia 2018 do 28 luty 2017 r. - dotacja 2.500,00 zł. ( środki pochodzące z budżetu 2018)

Kwota rozdysponowana przez Gminę Zebrzydowice na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w 2017 roku – 12.000 zł (łącznie ze środkami własnymi organizacji, które otrzymały dotacje) 13.673,25 zł.

Opierając się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wyżej przywołanej Uchwale Rady Gminy podpisano łącznie 5 umów na realizację zadań publicznych.

Na zadanie dot. działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 45.000 zł

Zarządzeniem SG.0050.194.55.2016 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 16 listopada 2016 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania w ramach programu współpracy na 2017 r.. Konkurs obejmował zadanie „Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edeukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13”
Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne:
Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie na kwotę 45.000 zł

Podpisano umowę na realizację w/w zadania. Organizacja zgodnie z umową przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania za okres 02.01.2017 – 22.12.2017 – kwota 45.000 zł

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:05.03.2018 15:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:05.03.2018 15:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 711