wersja do wydruku Sylwia Hernas 11.01.2018 11:01

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 stycznia 2018r.

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.4235.10.2016.KC.27
z 5 stycznia 2018 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017. 1405), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017. 1257)

zawiadamia strony postępowania

o wystąpieniu, w trybie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017. 1405) do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o uzgodnienie warunków realizacji dla przedsięwzięcia pn :"Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK "Borynia – Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"
 
Strony postępowania moją prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, w tym prawo do przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek i odpisów oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków.
 
Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, pokój 403, w godzinach 8:00 – 15:00.
 
Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.01.2018 11:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż