wersja do wydruku Sylwia Hernas 30.11.2017 16:40

Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne

Zarządzenie SG.0050.168.45.2017 
Wójta Gminy Zebrzydowice 
z dnia 29 listopada 2017r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm. ) w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 1817 z późn. zm)

Zarządzam, co następuje:

 1. Ogłosić konkurs na realizację zadania: "dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13".
 2. Szczegółowy arkusz zadania i warunki jego realizacji określa ogłoszenie.
 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE 
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.), uchwały Nr XXI/209/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 oraz uchwały Nr XXIX/307/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Wójt Gminy Zebrzydowice 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie edukacji, oświaty i wychowania

 1. Rodzaje zadań, termin realizacji oraz wysokość środków przeznaczonych na ich dofinansowanie:
  1. Dowóz z terenu gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rewalizacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13,
  2. Termin realizacji od 2 stycznia 2018 roku do 22 czerwca 2018 roku i od 03 września 2018 do 21 grudnia 2018 roku,
  3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację 45.000 zł
 2. Rodzaje zadań zrealizowanych w 2016 r. i 2017 r. oraz ich koszt z uwzględnieniem dotacji na realizację zadania:
  1. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2016 - 24.06.2016 i 01.09.201 - 23.12.2016 kwota: 45.000 zł
  2. Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13, termin: 02.01.2017 - 24.06.2017 i 01.09.201 - 22.12.2017 kwota: 45.000 zł
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert: 
  W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)
 4. Tryb realizacji zadania:
  W przypadku wyboru oferty, zlecenie zadania nastąpi w trybie powierzenia wykonania zadania.
 5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizację, które łączenie spełniają następujące warunki:
  1. Zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Zebrzydowice.
  2. Dysponują środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  3. Zadanie powinno być realizowane w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i opiekę wszystkim jego uczestnikom.
  4. Dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą zdolną do realizacji zadania.
   Dowóz realizowany powinien być pod nadzorem:
   1. kierowcy, który posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
   2. opiekuna, który spełnia wymagania: m. in. wykształcenie średnie; przynajmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi z upośledzeniem umysłowym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami; przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy; przeszkolenie w zakresie udzielania pomocy w nagłych wypadkach związanych z jednostkami chorobowymi dzieci (m.in. atak padaczki, atak agresji),
  5. Posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
  6. Przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
   1. kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodna z stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy została wydana,
   2. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia konkursowego - formularz nr 1;
   3. oświadczenie potwierdzające, iż złożone dokumenty są zgodne z stanem faktycznym i prawnym.
 6. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Dotację udziela się na podstawie pisemnej oferty, złożonej w terminie określonym w ogłoszeniu.
  2. Warunkiem otrzymania dotacji jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji za lata w których dotacja została przyznana danej organizacji.
  3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  4. Organ administracji publicznej dokona wyboru oferty w terminie do 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  5. Oceny złożonych ofert dokonywać będzie powołana w tym celu Zarządzeniem Wójta Gminy Zebrzydowice Komisja Oceniająca.
  6. Wójt Gminy podejmuje decyzję dotyczącą wyboru oferty, po zapoznaniu się z opinią komisji oceniającej.
  7. Przy rozpatrywaniu ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria:
   1. wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania,
   2. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
   3. ocena możliwości realizacji zadania, przy uwzględnieniu informacji podanych przez oferenta,
   4. dotychczasowa współpraca z samorządem i jego organami.
 7. Termin składania ofert:
  1. Oferty w formie pisemnej wraz z wymienionymi załącznikami należy nadesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. Janusza 6 do dnia 21 grudnia 2017 roku. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Wzór druku oferty na realizację zadania można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice - www.zebrzydowice.pl, www.bip.zebrzydowice.pl lub otrzymać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6 - pokój 26
 8. Termin i tryb dokonania wyboru ofert oraz sposób informowania o wynikach konkursu:
  1. wyboru ofert dokonuje komisja konkursowa na podstawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych i przedkłada je do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
  2. wyniki konkursu ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  3. o podjętych decyzjach składający oferty powiadomieni są również pisemnie,
  4. od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie
  5. komisja konkursowa dokona wyboru oferty w terminie do 22.12.2017 r.
  6. Wójt Gminy Zebrzydowice po zapoznaniu się z przedstawioną przez komisję konkursową dokumentacją podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji,
  7. kryteria stosowane przy wyborze ofert:
   1. spełnienie wymogów formalnych (warunkuje dopuszczenie do konkursu)
   2. zgodność treści oferty z zadaniem konkursowym,
   3. merytoryczna wartość oferty,
   4. ocena możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby, doświadczenie)
   5. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   6. dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym.
 9. Wójt Gminy Zebrzydowice zastrzega sobie prawo:
  1. odwołania konkursu bez podania przyczyny,
  2. przesunięcia terminu składania ofert,
  3. zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,
  4. możliwości dokonania zmian w kwotach zarezerwowanych na realizację zadań,
 10. Dodatkowych informacji udziela: 
  Iwona Pszczółka , Referat OSE, pokój 26 Urzędu Gminy Zebrzydowice, tel. 032 47 55 144

Załączniki
- Załącznik nr 1-wzór oferty, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Z 2016 r. Poz.1300)
- Formularz nr 1

ZAŁĄCZNIKI- POBIERZ

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert - dowóz 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.11.2017 16:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż