Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice,
fax.32/4693266, tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Młodszy Referent
Referat Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Data ogłoszenia
naboru
03.11.2017
Termin składania
Dokumentów do
17.11.2017
Wymagane
wykształcenie
Średnie lub wyższe o kierunkach budownictwo ogólne, inżynieria środowiska
Ilość etatów 1 etat
Wymagania związane
ze stanowiskiem
1.   Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
 • ogólna znajomość zagadnień związanych z zakresem zadań na oferowanym stanowisku;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy;
 • komunikatywność, obowiązkowość, sumienność, dyspozycyjność;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B;
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych, praktyczna znajomość obsługi pakietu Office;
 • ogólna znajomość ustawy prawo budowlane;
 • umiejętność obsługi programów kosztorysowych np.Norma;
 • umiejętność obsługi programu AutoCad.
2.   Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność obsługi elektronicznego obiegu dokumentów (np. FINN 8 SQL – SEKAP System Obiegu Dokumentów (SOD));
 • znajomość JRWA;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań:
 • przygotowanie materiałów przetargowych zadań realizowanych przez referat;
 • przygotowywanie korespondencji spraw prowadzonych przez referat;
 • współpraca w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów;
 • pozyskiwanie i analiza informacji o istniejących źródłach finansowania;
 • przygotowywanie elektronicznej wersji materiałów do przetargu;
 • sporządzanie wniosków o płatność;
 • kontrola i obmiar kosztorysów inwestorskich;
 • kontrola i odbiór dokumentacji projektowej;
 • przygotowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych;
 • wykonywanie pracy w zastępstwie innych pracowników referatu;
 • inne prace zlecone przez kierownika referatu.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice (czasami praca w terenie).
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne w ramach pracy z innymi jednostkami.
 5. Brak barier architektonicznych.
Dodatkowe informacje W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
Wymagane dokumenty
 • życiorys - CV (podpisany przez kandydata i opatrzony klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ).
   
 • list motywacyjny, (podpisany przez kandydata i opatrzony klauzulą:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ).
   
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzoną za zgodność przez kandydata);
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy potwierdzone za zgodność przez kandydata w razie posiadania);
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne (w przypadku zatrudnienia Kandydat zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z KRK o niekaralności);
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko urzędnicze;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności.
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podjęciem pracy.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony zgodnie z art.16 ustawy o pracownikach samorządowych.
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem:
Nabór na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych”.
Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu. Informacja o dalszym etapie naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zebrzydowice oraz na stronie bip.zebrzydowice.pl.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego (mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych w terminie do miesiąca od zakończenia naboru. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone)
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.922) informuję, iż: administratorem zebranych w ramach prowadzonego naboru danych osobowych jest Wójt Gminy Zebrzydowice, adres; Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Zebrzydowice, dnia 03.11.2017

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: młodszy referent w Referacie Strategii, Rozwoju i Inwestycji Gminnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:03.11.2017 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:03.11.2017 13:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 1020