wersja do wydruku Piotr Gęsior 28.09.2017 11:08

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2017 r., znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.11

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.423510.2016.KC.11
z 26 września 2017 roku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z z 31 lipca 2017r. Krajowego Stowarzyszenia Poszkodowanych Działalnością Geologiczno-Górniczą z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (nr KRS: 0000391517) dopuścił ww. stowarzyszenie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka".

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko, pokój 403, w godzinach 8:00 – 15:00, po uprzednim ustaleniu terminu pod nr tel. 32 42-06-808.

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2017 r., znak WOOŚ.4235.10.2016.KC.11
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.09.2017 11:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż