Zebrzydowice, 04-07-2017r.

GOPS.211.1.2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: referent w dziale świadczeń rodzinnych.

1. Stanowisko pracy: referent
2. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Świadczeń Rodzinnych
3. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:
  1)  Obywatelstwo polskie;
  2)  wykształcenie: wyższe o kierunku: administracyjnym, ekonomicznym lub prawnym;
  3)  biegła znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw;
  4)  biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
  5)  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
  6)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  7)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.
4. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
  1)  umiejętność pracy w zespole;
  2)  samodzielność;
  3)  odpowiedzialność, sumienność i dokładność;
  4)  zaangażowanie;
  5)  inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
  6)  komunikatywność, w tym łatwość nawiązywania kontaktów;
  7)  umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.
5. Zakres wykonywanych zadań:
  1)  udzielanie interesantom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw;
  2)  przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  3)  zakładanie i prowadzenie dokumentacji osób pobierających i ubiegających się o świadczenia z w/w ustaw;
  4)  ustalanie uprawnień do w/w świadczeń;
  5)  opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dot. w/w świadczeń;
  6)  sporządzanie list wypłat;
  7)  sporządzanie analiz, zapotrzebowań oraz sprawozdań rzeczowo – finansowych.
  8)  prowadzenie kancelarii.
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1)  wymiar czasu pracy – 0,5 etatu;
  2)  proponowane zatrudnienie – od 24-07-2017 – na czas określony
  3)  pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4)  miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  5)  stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
7. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
8. Wymagane dokumenty:
  1)  list motywacyjny;
  2)  CV – z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – według wzoru znajdującego się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zebrzydowicach;
  4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  5)  kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
  6)  oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
  7)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  9)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy.
 
9. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent” należy:
  1)  złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Biuro nr 2 lub
  2)  przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (decyduje data wpływu do Ośrodka).
  w terminie do 13-07-2017. godz. 15.30

Zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, na stronie internetowej ośrodka (gops.zebrzydowice.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej (bip.zebrzydowice.pl).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.922) informuję, iż:

  • administratorem zebranych w ramach prowadzonego naboru danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice;
  • dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o naborze na stanowisko pracy: referent w dziale świadczeń rodzinnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:04.07.2017 13:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:04.07.2017 13:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 899