wersja do wydruku Sylwia Hernas 04.07.2017 08:27

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH

WOOŚ.423510.2016.KC.4
z 27 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 1 oraz 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia, że na wniosek Pana Damiana Araszczuka i Pana Jarosława Twardokęsa JSW S.A. KWK "Borynia – Zofiówka-Jastrzębie" działających z pełnomocnictwa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., toczy się w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie Dębina 1-Zachód, dla KWK " Borynia – Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka"

Jednocześnie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że:

  1. przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
  2. każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z wnioskiem, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i uzupełnieniami do raportu oraz dostępnymi dokumentami zebranymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 do 15:00, pokój nr 403 (proponuje się ustalenie terminu pod numerem telefonu 32 42 06 808),
  3. w dniach od 10 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r., każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 do 15:00, pokój 403. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku (w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej i ustnie do protokołu) na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice, email: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl , fax: 32 42 06 884
  4. informacje, w jaki sposób uwagi i wnioski, zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione, zawarte będą w uzasadnieniu decyzji,
  5. organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, wskazanego powyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.07.2017 08:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż