Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2016

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr XII/102/15 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 określiła obszar współpracy w sferze ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Priorytetowymi grupami zadań, przewidzianymi do realizacji w 2016 r. były:

 • szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,
 • realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,
 • poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno -  społecznych kultury fizycznej, sport jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,
 • wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej,      
 • podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych,
 • udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji osób niepełnosprawnych,
 • działania wspierające i promujące aktywność osób w wieku emerytalnym w miejscu zamieszkania,
 • działania wspomagające integrację osób w wieku emerytalnym w wieku emerytalnym.

Na zadania, za wyjątkiem działań odnośnie osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 25.000,00 zł w ramach środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzeniem Nr SG.0050.66.15.2016 Wójta Gminy z dnia 31 marca 2016 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016, po uznaniu celowości wniosku złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kończycach Małych. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie Gminy Zebrzydowice, od 16 maja 2016 do 31 października 2016 r., kwota 3.000 zł

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta.

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Kończycach Małych – Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej Kończyce Małe – od 16.05.2016 r. do 31.10.2016 r. – 3.000 zł + wkład własny

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe przedłożyły sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.92.24.2016 Wójta Gminy z dnia 25 maja 2016 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja wyjazdu rekreacyjno – sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice, od 01 lipca 2016 do 31 sierpnia 2016 roku, kwota 1.000 zł.

Zarządzeniem Nr SG.0050.93.24.2016 Wójta Gminy z dnia 25 maja 2016 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie Gminy Zebrzydowice, od 01 lipca 2016 do 30 grudnia 2016 roku, kwota 4.000 zł

Na ogłoszone konkursy wpłynęły 3 oferty.

 • UGKS "Sokół" Zebrzydowice – Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości, w okresie od 08 października 2016 roku do 26 listopada 2016 roku – 750 zł + wkład własny
 • Fundacja LUCE – Organizacja Szkółki Hokeja w Zebrzydowicach, w okresie od 14 listopada 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. – 3.000 zł
 • KKS "Spójnia" Zebrzydowice – Udział dzieci z Gminy Zebrzydowice z rocznika 2004 i młodszych w międzynarodowym turnieju Fragaria Cup 2016 na Słowacji , w okresie od 01 lipca 2016 roku do 06 lipca 2016 roku – 1.000 zł + wkład własny

Podpisano umowy na realizację powyższych zadań zgodnie z otwartymi konkursami ofert. W wyznaczonych umową terminach organizacje, które otrzymały dotację przedłożyły sprawozdanie z realizacji zadania. Zawarto porozumienie z Fundacją LUCE w sprawie rozwiązania umowy na realizację zadania publicznego "Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach" z uwagi na wystąpienie obiektywnych okoliczności uniemożliwiających jego wykonanie.

Zarządzeniem Nr SG.0050.129.37.2016 Wójta Gminy z dnia 09 sierpnia 2016 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja "Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy", od 15 września 2016 do 31 października 2016 roku, kwota 2.400 zł (przy czym dofinansowanie organizacji jednego spotkania nie może przekraczać kwoty 800 zł).

Na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta – Zarządzeniem Nr SG.0050.155.42.2016 Wójt Gminy z dnia 8 września 2016 roku unieważniono otwarty konkurs ofert.

Zarządzeniem Nr SG.0050.156.42.2016 Wójta Gminy z dnia 08 września 2016 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2016. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja "Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy", od 08 października 2016 do 30 listopada 2016 roku, kwota 2.400 zł (przy czym dofinansowanie organizacji jednego spotkania nie może przekraczać kwoty 800 zł).

Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta

 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach – "Dni Seniora", w okresie od 08 października 2016 roku do 30 listopada 2016 roku – 2.400 zł + wkład własny

Podpisano umowę na realizację powyższego zadania zgodnie z otwartym konkursem ofert. W wyznaczonym umową terminie Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaczycach przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadania.

Ponadto ustawa o działalności pożytku publicznego w art. 19a dopuszcza możliwość realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji publicznej po spełnieniu przez nią łącznie warunków określonych w ustawie. Z tego artykułu skorzystali:

 • Fundacja LUCE, która złożyła ofertę na realizację zadania "Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach" w okresie od 04 stycznia 2016 do 28 marca 2016r. – dotacja 4.000,00 zł.

Kwota rozdysponowana przez Gminę Zebrzydowice na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 11.150 zł (łącznie ze środkami własnymi organizacji, które otrzymały dotacje) 15.158,53 zł.

Opierając się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wyżej przywołanej Uchwale Rady Gminy podpisano łącznie 6 umów na realizację zadań publicznych.

Na zadanie dot. działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 45.000 zł

Zarządzeniem SG.0050.171.54.2015 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 30 listopada 2015 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania w ramach programu współpracy na 2016 r. Konkurs obejmował zadanie "Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 10 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edeukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13"
Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne:
Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie na kwotę 45.000 zł

Podpisano umowę na realizację w/w zadania. Organizacja zgodnie z umową przedłożyła sprawozdania z realizacji zadania:
Sprawozdanie częściowe za okres 02.01.2016 – 24.06.2016 – kwota 24.885,90 zł
Sprawozdanie końcowe za okres 02.01.2016 – 23.12.2016 – kwota 45.000 zł

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:16.03.2017 08:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:16.03.2017 08:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 663