Ogłoszenie o naborze na wolne
stanowisko urzędnicze
w Referacie Komunalno Drogowym w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks.Janusza 6 43-410 Zebrzydowice
Fax.32/4693266 tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Referent
Data ogłoszenia
naboru
06.02.2017
Termin składania
ofert
21.02.2017
Wymagane
wykształcenie
Wyższe o kierunkach związanych z budownictwem drogowym lub ogólnym.
Ilość etatów 1 etat, wymagany staż pracy 2 lata.
zatrudnienie Zgodnie art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.
Wymagania związane
ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz.902 późn.zm),
 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na oferowanym stanowisku pracy,
 • znajomość zagadnień związanych z ustawą o: samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, KPA,
 • umiejętność obsługi biurowych urządzeń technicznych, praktyczna znajomość obsługi pakietu Office, elektronicznego obiegu dokumentów (np. SEKAP), znajomość JRWA,
 • znajomość ustaw: prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, finansach publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, dokładność, sumienność,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B,
 • znajomość specyfiki pracy w administracji samorządowej,
 • umiejętność pracy w zespole.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Zakres wykonywanych zadań :
 • przygotowanie materiałów przetargowych, zadań realizowanych przez referat w zakresie działów drogowego i komunalnego,
 • przygotowanie uzgodnień dotyczących lokalizacji w pasach drogowych dróg gminnych, zjazdów, urządzeń i obiektów niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg, zajęcia pasa drogowego oraz opinii dotyczących organizacji ruchu,
 • prowadzenie ewidencji dróg oraz dokumentacji przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych,
 • uczestnictwo w czynnościach odbiorowych robót wykonywanych w pasach dróg gminnych,
 • przygotowanie korespondencji spraw prowadzonych przez referat,
 • rozliczanie energii elektrycznej oświetlenia ulicznego oraz obiektów komunalnych,
 • przygotowywanie sprawozdań z realizowanych zadań,
 • inne prace zlecone przez kierownika referatu.
Informacja o warunkach pracy
 • praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks.A.Janusza 6,
 • praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • obsługa urządzeń biurowych, obsługa interesantów.
Wymagane dokumenty
 • życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (opatrzony klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, podpisany przez kandydata),
 • list motywacyjny (opatrzony klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, podpisany przez kandydata),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy ( kserokopie świadectw pracy potwierdzonych za zgodność przez kandydata), jeżeli ubiegający się o zatrudnienie wcześniej pracował,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania jako załącznik nr 1 do oferty pracy),
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko referenta w UG Zebrzydowice zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz.922) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności.
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności z KRK będzie wymagane od osoby z którą zostanie nawiązany stosunek pracy.
 
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień o których jest mowa w art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentów potwierdzających jego niepełnosprawność.
Miejsce składania ofert Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w terminie do 21.02.2017r. w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem:

"Nabór na stanowisko referenta w referacie
Komunalno Drogowym"

Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu.
Oferty złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, lub bez kompletu dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Administratorem zebranych danych osobowych w ramach ogłoszonej oferty pracy jest Urząd Gminy Zebrzydowice ul. Ks.A.Janusza 6, 43 - 410 Zebrzydowice. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzonego naboru, nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Zebrzydowice, 06.02.2017

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: referent
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:06.02.2017 12:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:06.02.2017 12:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 1394