Zebrzydowice, 19-12-2016r.

GOPS.211.3.2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny.

1. Stanowisko pracy: pracownik socjalny
2. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Pomocy Środowiskowej
3. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:
  1)  obywatelstwo polskie;
  2)  wykształcenie: dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub;
  3)  do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika; pedagogika specjalna; politologia polityka Społeczna; psychologia; socjologia; nauki o rodzinie.
4. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
  1)  znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz 930) wraz z aktami wykonawczymi;
  2)  znajomość przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015r. poz. 1390 ze zm) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011r. Nr 209 poz. 1245);
  3)  znajomość przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016r. poz. 546 ze zm.);
  4)  znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1793 ze zm);
  5)  znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.);
  6)  umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich, analityczne podejście do problemów;
  7)  umiejętność podejmowania działań interdyscyplinarnych;
  8)  umiejętność komunikowania się z interesantem, w tym także nastawionych roszczeniowo, zagrożonym wykluczeniem, lub już wykluczonym społecznie;
  9)  znajomość obsługi komputera;
  10)  prawo jazdy kategorii B.
5. Zakres wykonywanych zadań:
  1)  świadczenie pracy socjalnej;
  2)  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
  3)  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
  4)  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;
  5)  udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
  6)  pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
  7)  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
  8)  inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
  9)  współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;
  10)  obsługa kasowa ośrodka;
  11)  sprawozdawczość.
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1)  wymiar czasu pracy - 1 etat;
  2)  liczba etatów - 2;
  3)  proponowane zatrudnienie - styczeń 2017 - na czas określony;
  4)  pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  5)  miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  6)  stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej) oraz praca na terenie Gminy Zebrzydowice - dojazd do klienta samochodem prywatnym używanym w celach służbowych.
 
7. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
 
8. Wymagane dokumenty:
  1)  list motywacyjny;
  2)  CV - z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru znajdującego się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zebrzydowicach;
  4)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  5)  oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
  6)  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  8)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy;
  9)  oświadczenie kandydata stwierdzające, że posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie go na stanowisku pracownika socjalnego.
 
9. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na wolne stanowisko pomocnicze - pracownik socjalny" należy:
  1)  złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Biuro nr 2 lub
  2)  przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (decyduje data wpływu do Ośrodka). w terminie do 29 grudnia 2016r. godz. 15.30


Zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, na stronie internetowej ośrodka (gops.zebrzydowice.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej (bip.zebrzydowice.pl).

 

  Z up. Wójta
Kierownik GOPS
w Zebrzydowicach
 
mgr Daniel Kroczek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o naborze na stanowisko pomocnicze: pracownik socjalny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:20.12.2016 12:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:20.12.2016 12:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 837