Uchwała Nr XXXII/251/01
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 29 sierpnia 2001r.

w sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXII/165/2000 dotyczącej regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela

Na podstawie: art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 1996r. Dz. U. Nr 13 poz. 74 z późn. zm./, w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 11, art. 33-34 art. 35 ust. 3 art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela - tekst jednolity: Dz. U. z 1997r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm./ 3-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat /Dz. U. Nr 39 poz. 455/.

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala

§ 1

Zmienić § 13 Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do w/w Uchwały, który otrzymuje brzmienie:

Dodatek mieszkaniowy

 1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkole przysługuje dodatek mieszkaniowy.
 2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od stanu rodzinnego i wynosi miesięcznie:
  1) dla jednej osoby - 6%
  2) dla dwóch osób - 8 %
  3) dla trzech osób - 10 %
  4) dla czterech i więcej osób - 12 %
  miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej "najniższym wynagrodzeniem".
 3. Do członków rodziny nauczyciela, o których mowa w ust. 2, zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
 4. 1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
  2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
  3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
  4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
  5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

 5. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 3, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, a dyrektor otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołę.
  W przypadku niepowiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
 6. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
 7. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
 8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego pracodawcę.
 9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
  • nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie
  • pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego
  • odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta.
 10. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
 11. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołę.
 12. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek o jego przyznanie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą od 01 września 2001r. i podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych szkół i przedszkoli.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXII/165/2000 dotyczącej regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli ...
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.04.2004 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.04.2004 12:16

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 209