Uchwała Nr XXX/241/2001
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718),

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

  1. Zmienić uchwałę Nr XXIII/180/2000 Rady Gminy Zebrzydowice w taki sposób, że w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach w rozdziale IV Majątek i gospodarka finansowa w § 10 dodaje się:
  2. pkt. 4 Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza uchwałą Zarząd Gminy.

    pkt. 5 Zarząd Gminy decyduje o podziale dodatniego wyniku finansowego uzyskanego przez Gminny Ośrodek Kultury.

  3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.
  4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.04.2004 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.04.2004 12:11

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 250