Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2015

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXXIX/407/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 określiła obszar współpracy w sferze ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Priorytetowymi grupami zadań, przewidzianymi do realizacji w 2015 r. były:

 • szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,
 • realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,
 • poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno -  społecznych kultury fizycznej, sport jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,
 • wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej,      
 • podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych,
 • udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji osób niepełnosprawnych.

Na zadania, za wyjątkiem edukacji, oświaty i wychowania, zaplanowano kwotę 19.200,00 zł w ramach  środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zarządzeniem Nr SG.0050.12.4.2015 Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2015. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • szkolenie dzieci i młodzieży z rocznika 2000 (i młodsi) z gminy Zebrzydowice w zakresie piłki nożnej na terenie Kaczyc, od 23 lutego 2015 do 30 listopada 2015 r., kwota 3.000 zł

Zarządzeniem Nr SG.0050.13.4.2015 Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2015. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • szkolenie dzieci i młodzieży z rocznika 2000 (i młodsi) z gminy Zebrzydowice w zakresie piłki nożnej na terenie Kończyc Małych, od 23 lutego 2015 do 30 listopada 2015 r., kwota 3.000 zł

Zarządzeniem Nr SG.0050.14.4.2015 Wójta Gminy z dnia 20 stycznia 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2015. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • szkolenie dzieci i młodzieży z rocznika 2000 (i młodsi) z gminy Zebrzydowice w zakresie piłki nożnej na terenie Kaczyc, od 23 lutego 2015 do 30 listopada 2015 r., kwota 3.000 zł

Na ogłoszone konkursy wpłynęły 3 oferty.

 • GKS „Morcinek” Kaczyce – Szkolenie dzieci i młodzieży z rocznika 2000 (i młodsi) z gminy Zebrzydowice w zakresie piłki nożnej na terenie Kaczyc – od 23.02.2015 r. do 30.11.2015 r. - 3.000 zł + wkład własny
 • LKS Kończyce Małe - Szkolenie dzieci i młodzieży z rocznika 2000 (i młodsi) z gminy Zebrzydowice w zakresie piłki nożnej na terenie Kończyc Małych – w okresie od 23.02.2015 r. do 30.11.2015 r. - 3.000 zł + wkład własny
 • KKS „Spójnia” Zebrzydowice - Szkolenie dzieci i młodzieży z rocznika 2000 (i młodsi) z gminy Zebrzydowice w zakresie piłki nożnej na terenie Zebrzydowice– w okresie od 23.02.2015 r. do 30.11.2015 r. - 3.000 zł + wkład własny

Podpisano umowy na realizację powyższych zadań zgodnie z otwartymi konkursami ofert. W wyznaczonych umową terminach organizacje, które otrzymały dotację przedłożyły sprawozdanie z realizacji zadania.

Zarządzeniem Nr SG.0050.74.25.2015 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2015. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice, od 01 lipca 2015 do 31 sierpnia 2015 roku, kwota 4.000 zł (przy czym minimalny udział własny 50% całości zadania)

Zarządzeniem Nr SG.0050.73.25.2015 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2015 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2015. Konkurs ten obejmował zadanie:

 • organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie Gminy Zebrzydowice, od 01 lipca 2015 do 30 grudnia 2015 roku, kwota 3.000 zł

Na ogłoszone konkursy wpłynęły 4 oferty.

 • UGKS „Sokół” Zebrzydowice – Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości, w okresie od 05 października 2015 roku do 22 listopada 2015 roku  – 750+ wkład własny
 • Fundacja LUCE – Organizacja Szkółki Hokeja w Zebrzydowicach, w okresie od 01 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. - 1.500 zł
 • KKS „Spójnia” Zebrzydowice – Udział dzieci z Gminy Zebrzydowice z rocznika 2004 i młodszych w międzynarodowym turnieju Fragaria Cup  2015 na Słowacji, w okresie od 01 lipca 2015 roku do 06 lipca 2015 roku  – 750+ wkład własny
 • Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach - Wyjazd rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice do Rajgrodu, od 02 sierpnia 2015 do 14 sierpnia 2015r. – 4.000 zł  + wkład własny

Podpisano umowy na realizację powyższych zadań zgodnie z otwartymi konkursami ofert. W wyznaczonych umową terminach organizacje, które otrzymały dotację przedłożyły sprawozdanie z realizacji zadania.

Ponadto ustawa o działalności pożytku publicznego w art. 19a dopuszcza możliwość realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji publicznej po spełnieniu przez nią łącznie warunków określonych w ustawie. Z tego artykułu skorzystali:

 • Fundacja LUCE, która złożyła ofertę na realizację zadania „Organizacja Szkółki Hokejowej w Zebrzydowicach” w okresie od 02 stycznia 2015 do 28 lutego 2015r. - dotacja 3.200,00 zł.

Kwota rozdysponowana przez Gminę Zebrzydowice na realizację zadań publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – 19.200 zł (łącznie ze środkami własnymi organizacji, które otrzymały dotacje) 27.205,52 zł

Opierając się na ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wyżej przywołanej Uchwale Rady Gminy podpisano łącznie 8 umów na realizację zadań publicznych.

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXXIX/407/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 określiła obszar współpracy w sferze ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży, działania na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Na zadanie dot. działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 45.000 zł

Zarządzeniem SG.0050.175.51.2014 Wójta GminyZebrzydowicez dnia 24 listopada 2014 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania w ramach programu współpracy na 2015 r. Konkurs  obejmował zadanie „Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 8 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edeukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13”
Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne:
Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie na kwotę 45.000 zł

Podpisano umowę na realizację w/w zadania. Organizacja zgodnie z umową przedłożyła sprawozdania z realizacji zadania:
Sprawozdanie częściowe za okres 02.01.2015 - 28.06.2015 – kwota 28.279,39 zł
Sprawozdanie końcowe za okres 02.01.2015 – 31.12.2015 – kwota 45.000 zł

Na realizację zadań z zakresu sportu  zaplanowano 110.000 zł, kluby sportowe działające na terenie Gminy Zebrzydowice otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 109.400 zł..

 • KKS „Spójnia” Zebrzydowice – „Prowadzenie dla dzieci, młodzieży i drużyny seniorów rozgrywek, zajęć sportowo-szkoleniowych w sołectwie Zebrzydowice ze szczególnym   uwzględnieniem piłki nożnej” – kwota dotacji Gminy Zebrzydowice 34.600 zł – realizacja zadania 42.721,14 zł
 • GKS „Morcinek” Kaczyce – „Prowadzenie zajęć sportowych w grupach trampkarzy, juniorów i seniorów w sołectwie Kaczyce” - kwota dotacji Gminy Zebrzydowice 33.400 zł – realizacja zadania 39.041,53 zł
 • LKS Kończyce Małe -  „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych dla drużyn żaków, trampkarzy, juniorów i seniorówh – kwota dotacji Gminy Zebrzydowice 33.400 zł – realizacja zadania 43.678,76 zł
 • UGKS „Sokół” Zebrzydowice -  „Prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo - szkoleniowych z zakresu tenisa stołowego, utrzymanie seniorskiej drużyny w III lidze oraz organizacja imprez i zawodów sportowych” – kwota dotacji Gminy Zebrzydowice 8.000 zł – realizacja zadania 9.534,06 zł
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2015
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:18.04.2016 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:18.04.2016 13:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 691