Uchwała Nr XX/144/2000
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 18 maja 2000r

w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 6 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późniejszymi zmianami /, na wniosek Zarządu Gminy

Rada Gminy w Zebrzydowicach

uchwala:

§ 1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 1. Przedmiotem niniejszej uchwały są ustalenia studium zawarte w części tekstowej załącznika w rozdziałach nr 1 - 8 pt. :

  • Cele rozwoju i strategia ich realizacji
  • Uwarunkowania realizacji celów
  • Kierunki zagospodarowania przestrzennego
  • Polityka rozwoju przestrzennego
  • Obszary kluczowe w strategii rozwoju gminy
  • Inwestycje publiczne
  • Plany miejscowe
  • Regulacje przestrzenne i zasady zagospodarowania obszarów

  oraz w części graficznej na rysunkach studium nr 1 - 5 pkt.:

  • "Ustalenia studium - Kierunki rozwoju i kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej, obszary kluczowe w strategii rozwoju gminy"
  • "Uwarunkowania rozwoju - Ochrona kulturowo - konserwatorska"
  • "Uwarunkowania rozwoju - Ochrona środowiska przyrodniczego"
  • "Uwarunkowania rozwoju - Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej"
  • "Plany miejscowe"

 2. Wymienione w ust. l rysunki są integralną częścią ustaleń studium i obowiązują łącznie.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Rysunki studium w lepszej jakości można oglądać pod poniższymi adresami:

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:10.01.2014 11:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 628