Zebrzydowice, 17-02-2016r.

GOPS.211.1.2016

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy: młodszy referent w dziale świadczeń rodzinnych.

1. Stanowisko pracy: młodszy referent
2. Nazwa komórki organizacyjnej: Dział Świadczeń Rodzinnych
3. Niezbędne wymagania stawiane kandydatom:
  1) Obywatelstwo polskie;
  2) wykształcenie: wyższe o kierunku: administracyjnym, ekonomicznym lub prawnym;
  3) biegła znajomość przepisów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw;
  4) biegła znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
  5) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na oferowanym stanowisku;
  6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  7) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe umyślne.
4. Dodatkowe wymagania stawiane kandydatom:
  1) umiejętność pracy w zespole;
  2) samodzielność;
  3) odpowiedzialność, sumienność i dokładność;
  4) zaangażowanie;
  5) inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
  6) komunikatywność, w tym łatwość nawiązywania kontaktów;
  7) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa.
5. Zakres wykonywanych zadań:
  1) udzielanie interesantom rzetelnej i pełnej informacji w zakresie załatwianych spraw;
  2) przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń określonych w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  3) zakładanie i prowadzenie dokumentacji osób pobierających i ubiegających się o świadczenia z w/w ustaw;
  4) ustalanie uprawnień do w/w świadczeń;
  5) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach dot. w/w świadczeń;
  6) sporządzanie list wypłat;
  7) sporządzanie analiz, zapotrzebowań oraz sprawozdań rzeczowo - finansowych.
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1) wymiar czasu pracy - 1 etat;
  2) liczba etatów - 2
  3) proponowane zatrudnienie - od 21-03-2016 - na czas określony
  4) pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
  5) miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  6) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz obsługą interesantów (bezpośrednią i telefoniczną oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
 
7. W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
 
8. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny;
  2) CV - z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - według wzoru znajdującego się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zebrzydowicach;
  4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  5) kserokopie dokumentów poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) - zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
  6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia należy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
  7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodyna przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy.
 
9. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "nabór na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent" należy:
  1) złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach Biuro nr 7 lub
  2) przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice (decyduje data wpływu do Ośrodka).
  w terminie do 02 marca 2016r. godz. 15.30
 
Zgłoszenia kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeniowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, na stronie internetowej ośrodka (gops.zebrzydowice.pl) oraz Biuletynie Informacji Publicznej (bip.zebrzydowice.pl).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) informuję, iż:

  • administratorem zebranych w ramach prowadzonego naboru danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice;
  • dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby przeprowadzanego naboru i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o naborze na stanowisko pracy: młodszy referent w dziale świadczeń rodzinnych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
18.02.2016 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.03.2016 11:09

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 984