Uchwala Nr XXXVI/225/98
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 kwietnia 1998 r.

w sprawie: zatwierdzenia regulaminu utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Gminie Zebrzydowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. "O samorządzie terytorialnym” /jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996r. z późniejszymi zmianami/.

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala

  1. Zatwierdzić regulamin utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Gminie Zebrzydowice w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/225/98
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 kwietnia 1998r.REGULAMIN

utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Gminie Zebrzydowice

Na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych /Dz. U. z 1972r. Nr 47 poz. 298 oraz z 1974r. Nr 22 poz. 198/ rozporządzenia Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972r. w sprawie urządzania cmentarzy oraz chowaniu zmarłych, prowadzenia ksiąg cmentarnych, rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie nadzoru urbanistyczno - budowlanego /Dz. U. Nr 29 poz. 48 i z 1975r. Nr 1 poz. 9/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o stosunku państwa do kościoła katolickiego /Dz. U. Nr 29 poz. 154/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. nr 16 poz. 95/ i ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw /Dz. U. nr 34 poz. 198/

USTALA SIĘ:

pkt 1

Na terenie Gminy znajdują się następujące cmentarze komunalne:

KACZYCE

  1. na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego i Harcerskiej tzw. "Lipki"
  2. przy ulicy Średnicowej

KOŃCZYCE MAŁE
przy ulicy Staropolskiej koło Zamku

MARKLOWICE GÓRNE
przy ulicy Dębowej

Zarząd nad cmentarzami sprawują odpowiednie Rady Sołeckie zgodnie z Uchwałą Zarządu Gminy z dnia 14.06.1994r, które opracowują plany zagospodarowania cmentarzy zgodnie z obowiązującymi normami.

pkt 2

Dla właściwego utrzymania i zarządzania cmentarzami Zarząd w porozumieniu z Radami Sołeckimi powołuje gospodarzy ustalając zakres ich obowiązków i uprawnień - są opłacani ze środków przewidzianych w budżecie gminy na utrzymanie cmentarzy.

pkt 3

Cennik opłat cmentarnych za dzierżawę miejsca i ustawienie pomników ustala Zarząd Gminy a inkasuje gospodarz cmentarza.

pkt 4

Dzierżawa miejsca jest ważna na okres 20 lat. Nie uiszczenie opłaty po wygaśnięciu dzierżawy powoduje, iż miejsce przechodzi do dyspozycji Rady Sołeckiej.

pkt 5

Opłatę za dzierżawę miejsca uiścić można jako rezerwację wcześniej lub tuż przed pogrzebem. Przy zajmowaniu zarezerwowanego opłaconego miejsca /pogrzeb/ należy uiścić opłatę wyrównawczą do pełnych 20 lat za wszystkie miejsca w danym grobie dopełniając po 1/20 części aktualnej opłaty za każdy rok.

pkt 6

W grobach głębinowych gdzie dokonano pochówku na drugiej głębokości, dzierżawa miejsca na pierwszym poziomie jest również zarezerwowana na 20 lat.

pkt 7

Na cmentarzach gdzie miejsca są wykupione na groby rodzinne a pochowana jest jedna osoba pochówki odbywają się na dotychczasowych zasadach. Nowo urządzane groby muszą posiadać wymiary jak w załączniku.

pkt 8

Wszelkie prace wykonywane na zlecenie klienta jak: kopanie grobu, budowa grobowca, ustawienie pomnika, musza odbywać się pod ścisłym nadzorem gospodarza cmentarza. W każdym wypadku winna być uiszczona opłata za dzierżawę miejsca. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac na terenie cmentarzy bez uzgodnienia z ich gospodarzami.

pkt 9

Rady Sołeckie nie zatrudniają grabarzy jak również nie ustalają cen usług pogrzebowych. Wybór grabarza jak i zakładu świadczącego usługi pogrzebowe należą do klienta.

pkt 10

Właściciel dzierżawionego miejsca na cmentarzu jest zobowiązany do utrzymania grobu i jego otoczenia w należytym porządku.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/225/98
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 kwietnia 1998r.


Normowe wymiary grobów i nagrobków.

  Pojedyncze Rodzinne Dzieci do lat 6 Urny
Szerokość 100 cm 130 - 200 cm 60 cm 40 cm
Długość 200 cm 230 cm 120 cm 60 cm
Głębokość minimalna 170 cm 170 cm 120 cm 100 cm
Odstępy między grobami od boku:        
Dłuższego 50 cm 50 cm 30 cm 30 cm
Krótszego 50 cm 50 cm 40 cm 40 cm

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zatwierdzenia regulaminu utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi w Gminie Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 408