Uchwała Nr XXXV/207/98
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 23 lutego 1998 roku

w sprawie : zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej

Na podstawie art. 16 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 1991 roku - Prawo budżetowe /jednolity tekst Dz. U. z 1993 roku Nr 72, poz. 344 z późniejszymi zmianami /

Rada Gminy w Zebrzydowicach

uchwala:

§ 1

Z budżetu gminy, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, może być dotowana działalność gminnych jednostek organizacyjnych prowadzonych w formie zakładów budżetowych,

§ 2

 1. Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Gminy w uchwale budżetowej na dany rok.

 2. Kwoty dotacji dla poszczególnych gminnych jednostek organizacyjnych ujmowane są w załączniku do uchwały budżetowej na dany rok.

§ 3

Dotacje z budżetu przeznacza się na sfinansowanie części kosztów bieżącej działalności jednostek. Dotacje ustala się w wysokości dla:

 1. Przedszkoli Publicznych:

  • do 20% kosztów przygotowania posiłków,
  • do 100% na pokrycie kosztów działalności wychowawczej ponad minimum programowe ustalane przez władze oświatowe,

 2. Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości do 100 % kosztów stałych (wynagrodzenia z narzutami, koszty utrzymania i remontów obiektów, uzupełnienie księgozbioru)

 3. Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości :

  • do 100% kosztów osobowych z narzutami i kosztów rzeczowych związanych z utrzymaniem stanowiska pracy,
  • do 100% utrzymania obiektów,
  • do 50% kosztów organizowanych imprez,

 4. Gminna Służba weterynaryjna:

  • do 40 % wynagrodzenia z narzutami.

§ 4

 1. Wielkość dotacji dla jednostek określonych w § 3 ustalana jest w oparciu o przedłożone przez kierowników tych jednostek organizacyjnych projekty planów finansowych określających :

  1. stan środków obrotowych na początek roku,
  2. wielkość przychodów własnych,
  3. wielkość rozchodów /kosztów/ bieżących,
  4. wielkość dotacji z budżetu gminy lub planowane wielkości wpłat do budżetu gminy,
  5. podział zysku,
  6. planowany stan środków obrotowych na koniec roku.

 2. Projekty planów finansowych - w szczegółowości określonej w załączniku do uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu - wraz z materiałami kalkulacyjnymi i uzasadnieniem, kierownicy jednostek organizacyjnych przedkładają Zarządowi Gminy w roku poprzedzającym rok budżetowy.

 3. Zarząd Gminy po dokonaniu weryfikacji i oceny przedłożonych projektów planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych opracowuje załącznik do projektu uchwały budżetowej obejmującej kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek i przedkłada Radzie Gminy według zasad ustalonych w uchwale Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu.

§ 5

 1. Po uchwaleniu budżetu Zarząd Gminy w terminie 7 dni zawiadamia gminne jednostki organizacyjne o kwotach planowanych dotacji lub wpłat do budżetu.

 2. Po otrzymaniu tych wielkości kierownicy tych jednostek w terminie 21 dni opracowują plany finansowe na dany rok z wyszczególnieniem elementów, o których mowa w § 4 ust. 1 uchwały.

 3. Zmiany planu finansowego gminnej jednostki organizacyjnej powodujące zwiększenie dotacji ponad kwoty ustalone w uchwale budżetowej lub zmniejszenie planowanej wpłaty do budżetu mogą być dokonywane wyłącznie po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej.

§ 6

 1. Dotacje z budżetu są realizowane w formie przelewu środków z rachunku bieżącego budżetu gminy na rachunek bieżący jednostki organizacyjnej w wysokości 1/12 planowanych kwot w terminie do 10 dni każdego miesiąca.

 2. W okresach zwiększonego tempa realizacji zadań /objętych dotacją/ powodującego wzrost wydatków, na uzasadniony wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, Zarząd Gminy może zwiększyć miesięczne kwoty dotacji, o których mowa w ust. l pod warunkiem nie zwiększania ogólnej kwoty przyznanej jednostce dotacji.

 3. Miesięczna /kwartalna/ kwota dotacji może być przez Zarząd Gminy zmniejszona w przypadku niepełnej realizacji zadań /objętych dotacją/ lub osiągnięcia wyższych niż planowane przychodów własnych w jednostce organizacyjnej.

 4. W przypadku niepełnej realizacji dochodów budżetu gminy /lub z innych względów/ Zarząd Gminy w wyniku przeprowadzonej analizy, może wnioskować o zmniejszenie zaplanowanych dla jednostek kwot dotacji wskazując niezbędne korekty kosztów bądź możliwość osiągnięcia dodatkowych przychodów.

§ 7

 1. Kierownik jednostki zobowiązany jest do składania Zarządowi Gminy /poza obowiązującą sprawozdawczością statystyczną/ miesięcznych informacji o realizacji zadań objętych dotacją oraz o stopniu wykorzystania kwot otrzymanych dotacji.

 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, kierownicy jednostek przedkładają w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni poczynając od miesiąca marca.

 3. Roczne rozliczenie dotacji następuje w oparciu o przedłożone sprawozdania statystyczne.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 1998 roku

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie : zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:34
Liczba wyświetleń dokumentu: 177