Uchwała Nr XXXIV/205/97
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 22 grudnia 1997 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu honorowania małżeństw które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat oraz sędziwych mieszkańców gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy o Samorządzie Terytorialnym z dnia 8 marca 1990r. (jednolity tekst Dz. U. Nr 13 z 1996r z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala:

 1. Przyjąć regulamin honorowania małżeństw które przeżyły ze sobą 50 lat i więcej oraz sędziwych mieszkańców gminy, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Gminy.

 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 1993 roku.Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/205/97
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 22 grudnia 1997 r.Regulamin
Honorowania Małżeństw, które przeżyły ze sobą 50 lat i więcej oraz sędziwych mieszkańców gminy.


 1. Wójt zwraca się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

  1. Warunkiem wnioskowania o medale za długoletnie pożycie małżeńskie jest przeżycie 50 lat w jednym związku małżeńskim oraz stałe zamieszkanie na terenie Gminy.

  2. Dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia małżeństwa oraz jego datę stanowi zapis w miejscowej księdze małżeństw, lub odpis aktu małżeństwa z aktualną datą, który należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego.

  3. Wnioski pod względem merytorycznym opracowuje kierownik USC, w oparciu o dane zawarte w aktach stanu cywilnego lub ich odpisach.

  4. Wójt Gminy akceptuje wnioski, a kierownik USC przesyła je do Wojewody.

  5. Wnioski należy przesyłać po ukończeniu 50 lat pożycia małżeńskiego.

  6. Jeśli po przyznaniu medali nastąpi zgon jednego z małżonków, medale otrzymuje współmałżonek pozostały przy życiu.

  7. Jeżeli po otrzymaniu medali nastąpi zgon obojga małżonków, medale otrzymuje najbliższa rodzina.

 2. W dniu wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie, jubilaci otrzymują upominki w formie rzeczowej.

  W budżecie Gminy ustala się co rocznie wysokość środków przeznaczonych dla jubilatów oraz sędziwych mieszkańców Gminy.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: uchwalenia regulaminu honorowania małżeństw które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat oraz sędziwych mieszkańców gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 129