Uchwała Nr XXXII/174/97
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 sierpnia 1997 r.

w sprawie: Przedszkoli publicznych.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /jedn. tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późn. zmianami/ oraz art. 79 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /jedn. tekst Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996r. z późn. zmianami/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Dokonać zmiany Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 9 lutego 1996r. w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Publiczne Przedszkola Gminy Zebrzydowice" w ten sposób, aby § 2 ust. 1 otrzymał brzmienie:

    "Publiczne przedszkola są zakładami budżetowymi".

  2. W § 2 w/w Uchwały się ust. 3 o następującym brzmieniu:

    "Obsługę finansowo - księgową przedszkoli publicznych prowadzi referat finansowy Urzędu Gminy Zebrzydowice".

§ 2

Pozostała część Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XVIII/89/86/ z dnia 9 lutego 1996r. nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: Przedszkoli publicznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 140