Uchwała XXIX/165/97
Rada Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 kwietnia 1997 r.

w sprawie: przyznania pomocy w formie zakupu posiłków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. - tekst jednolity/ oraz art. 16 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej/ Dz. U. Nr 13 poz. 60 z 1993r. - tekst jednolity, zm; Nr 100 poz. 459 z 1996r. zm; 147 poz. 687 z 1996r./

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala co następuje:

§ 1

  1. Udzielić pomocy w postaci 1-go gorącego posiłku dziennie w formie zakupu posiłków dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.

  2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 może być również udzielona w okresie wakacji dzieciom i młodzieży uczestniczącym w formach wypoczynku organizowanego przez szkoły podstawowe na terenie gminy.

§ 2

  1. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 przysługuje dzieciom i młodzieży z tych rodzin, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określone w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

  2. Odstąpić od żądania zwrotu przyznanej pomocy dzieciom i młodzieży w formie zakupu obiadów, o której mowa w ust. 1.

§ 3

  1. Pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 przysługuje również innym dzieciom i młodzieży niezależnie od sytuacji materialnej rodziny, pod warunkiem zwrotu wydatków poniesionych na tę pomoc.

  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznać pomoc, o której mowa w § 1 ust. 1 - niezależnie od sytuacji materialnej rodziny.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwała nie obowiązuje

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: przyznania pomocy w formie zakupu posiłków
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:21.08.2014 12:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 435