Uchwała Nr XXIX/164/97
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 kwietnia 1997 r.

w sprawie: określenia zasad przyznawania zasiłku celowego osobom i rodzinom w formie pomocy pieniężnej lub w naturze oraz zasad zwrotu części lub całości świadczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 13 poz. 74 z 1996r. - tekst jednolity/ oraz art. 5 art. 34 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 13 poz. 60 z 1993r. - tekst jednolity zm; 100 poz. 459 z 1996r.; zm. Nr 147 poz. 687 z 1996r./

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala co następuje:

§ 1

  1. Zasiłek celowy może być przyznany osobom samotnie gospodarującym i rodzinom w szczególnie uzasadnionych przypadkach, których kryterium dochodowe ustalone w art. 4 ust. 1 nie przekracza 150 %.

  2. Przyznanie zasiłku i jego wysokość uzależnia się od sytuacji bytowej zainteresowanego, stwierdzonej na podstawie wywiadu środowiskowego i dokumentów przez pracownika socjalnego.

§ 2

  1. Zasiłek, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zwrotowi w części lub całości.

  2. Przyznane świadczenie podlega zwrotowi przez świadczeniobiorcę w wysokości 1/3 przyznanej pomocy.

  3. Pozostałą część świadczenia w uzasadnionych przypadkach na wniosek świadczeniobiorcy i pracownika socjalnego - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od żądania zwrotu pozostałej części świadczenia.

§ 3

Świadczeniobiorca ma obowiązek zwrotu przyznanego zasiłku w 10-ciu ratach, nie dłużej jednak niż w ciągu 1-go roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Uchwała nie obowiązuje

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: określenia zasad przyznawania zasiłku celowego osobom i rodzinom w formie pomocy pieniężnej lub w naturze oraz zasad zwrotu części lub całości świadczenia
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:21.08.2014 12:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 365