Uchwała Nr XXII/116/96
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 11 lipca 1996 r.

w sprawie: ustalenia częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń z terenów nieruchomości, ulic i placów na terenie gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 40, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 13 z 10 lutego 1996r., poz. 74), art. 56 ustawy z dnia 31.1.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr z 1994r. poz. 196 tekst jednolity) oraz § 2 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystości i porządku w miastach i wsiach (Dz. U. Nr 24, poz. 91)

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala

§1

Definicje:

Odpadami komunalnymi stałymi w rozumieniu uchwały są odpady powstałe z bytowo-gospodarczej działalności człowieka, zmiotki z ulic i placów, odpady z koszy ulicznych oraz działalności handlowej i gastronomicznej nieprzydatne w miejscach ich składowania i wytworzenia - uciążliwe dla środowiska.

§ 2

0dpady określone w § 1 mogą być składowane jedynie w miejscu do tego przeznaczonym tj. na wysypisku odpadów komunalnych (np. w Jastrzębiu Zdroju).

§ 3

  1. Urząd Gminy wyposaży właścicieli lub zarządców indywidualnych budynków mieszkalnych położonych w granicach administracyjnych gminy w urządzenia służące do gromadzenia nieczystości (1 /jeden/ kubeł o poj. 110l na jeden budynek).

  2. Zobowiązuje się osoby fizyczne do utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym.

§ 4

Zobowiązuje się właścicieli i zarządców sklepów oraz punktów usługowych do wyposażenia placówki w estetyczne kosze na śmieci, codzienne ich opróżnianie i sprzątanie.

§ 5

Częstotliwość wywozu pojemników na odpady, ich dezynfekcja oraz koszt winna być uzgodniona w umowie pomiędzy właścicielem lub zarządcą terenu a zleceniobiorcą.

§ 6

Podtrzymuje się dotychczasową segregację odpadów służących jako surowce wtórne w obecnej formie.

§ 7

Zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych stałych w miejscach do tego nieprzeznaczonych (tzw. dzikie wysypiska).

§ 8

Zobowiązuje się placówki kulturalno-oświatowe i szkoły na terenie gminy do rozpowszechniania wiedzy o konieczności-utylizacji odpadów i o ich szkodliwości dla środowiska naturalnego.

§ 9

  1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: ustalenia częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń z terenów nieruchomości, ulic i placów na terenie gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 136