Uchwała Nr XIX/98/96
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 marca 1996 r.

w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm/ w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych. /Dz. U. Nr 21 poz. 124 z późn. zm./

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych, stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Załączniki, o których mowa w paragrafie 1 stanowią integralną część uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/98/96
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 1996 r.

Zasady dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych

§ 1

Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlega każdy pracownik mianowany niezależnie od wymiaru zatrudnienia, stażu pracy oraz stanowisk i funkcji służbowych.

§ 2

 1. Z zastrzeżeniem 17 i 18 okresowych ocen dokonuje się nie częściej niż raz na rok i nie rzadziej niż raz na dwa lata.

 2. Konkretny termin przeprowadzania oceny ustala zarząd gminy.

§ 3

 1. Przedmiot oceny stanowią kwalifikacje pracownika mianowanego oraz realizacja przez niego obowiązków określonych w art. 15, 16, 18, 19 ustawy. W toku oceny uwzględnia się specyfikę i zróżnicowany charakter zadań i obowiązków poszczególnych pracowników oraz warunki pracy.

 2. Szczegółowe kryteria oceny określa arkusz oceny pracownika mianowanego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 3. Przy ocenie uwzględniać się będzie znajomość KPA i innych przepisów prawnych.

§ 4

Na ocenę pracownika mianowanego nie mogą wywierać wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne ani działalność społeczna.

§ 5

Ocena ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym.

§ 6

Arkusz oceny pracownika mianowanego włącza się, po zapoznaniu z nim zainteresowanego, do jego akt osobowych.

§ 7

 1. Ocenę pracowników przeprowadza co najmniej 5-cio osobowy zespół oceniający (komisja) w następujący składzie:

  Przewodniczący .......................................................
  Z-ca przewodniczącego .......................................................
  członkowie 1.
  2.
  3.
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................................

 2. Pracami komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności - zastępca.

§ 8

Skład zespołu oceniającego powinien zapewnić bezstronną i kompetentną ocenę pracownika.

§

Zespół oceniający wykorzystuje informację, uwagi i opinie o pracy ocenianego pracownika, przedłożone przez niego samego lub przez jego przełożonego, a jeżeli pracownik był już wcześniej oceniany - także wyniki ostatniej oceny. Ponadto uwzględnia się uwagi i skargi petentów, wyniki kontroli wewnętrzej i zewnętrznej.

§ 10

Zespół oceniający ma prawo wglądu do akt osobowych ocenianego pracownika oraz innych materiałów dokumentujących przebieg pracy zawodowej i uzyskiwane w niej rezultaty. Może też żądać niezbędnych informacji od zainteresowanego pracownika oraz jego przełożonych.

§ 11

Ocena zapada zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego składu oceniającego.

§ 12

Z oceną pracy pracownika mianowanego, sporządzono przez zespół oceniający, wójt zapoznaje pracownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty sporządzenia arkusza, o którym mowa w § 3.

§ 13

Pracownik potwierdza zapoznanie się z oceną swojej pracy złożeniem własnoręcznego podpisu na arkuszu oceny. W razie odmowy złożenia podpisu wójt zamieszcza na arkuszu stosowną wzmiankę, podając datę przedstawienia oceny oraz przyczynę odmowy podpisania arkusza przez pracownika .

§ 14

Zespół oceniający sporządza ponadto zbiorczy raport o przebiegu i wynikach okresowej oceny pracowników mianowanych i przedkłada go Radzie Gminy.

§ 15

Od negatywnej oceny zespołu pracownik może odwołać się do Rady Gminy za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty zapoznania go z kartą oceny jego pracy. Odwołanie wnosi się na piśmie z uzasadnieniem.

§ 16

Przy rozpoznawaniu odwołań stosuje się odpowiednio § od 8 do 11

§ 17

Na uzasadniony wniosek bezpośredniego przełożonego, pracownik mianowany może być poddany indywidualnej ocenie także w innym czasie niż określony w § 2.

§ 18

Pracownika, który uzyskał ocenę negatywną, poddaje się ponownej ocenie kwalifikacyjnej nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty oceny zakończonej wynikiem negatywnym.

§ 19

Przepisy § od 3 - 13 oraz 15 i 16 stosuje się odpowiednio do ocen dokonywanych w trybie § 17 i 18.
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/98/96
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 marca 1996 r.


ARKUSZ OCEN

mianowanego pracownika Samorządowego

za okres od ............................. do .............................

1. Imię i nazwisko ...............................................................
2. Data i miejsce urodzenia, ...............................................................
3. Wykształcenie ...............................................................
4. Miejsce zamieszkania ...............................................................
5. Stanowisko służbowe ...............................................................
6. Staż pracy na zajmowanym stanowisku ...............................................................
7. Ocena pracy:  
 1. przygotowanie zawodowe /rodzaj i kierunek wykształcenia, zgodność wykonywanych czynności z kierunkiem wykształcenia/:

 2. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych /formy, rodzaj, tryb/:

 4. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 5. jakość i wydajność pracy /umiejętność organizowania i wykonywania pracy, wnikliwość, szybkość i samodzielność realizacji zadań, uzyskiwane wyniki/:

 6. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 7. zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji:

 8. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 9. przejawianie inicjatywy na zajmowanym stanowisku, doskonalenie metod pracy, własny wkład pracy:

 10. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 11. poczucie obowiązku i odpowiedzialności /dbałość o mienie komunalne, przestrzeganie tajemnicy służbowej, świadomość konsekwencji decyzji/:

 12. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 13. dyscyplina pracy /wykorzystanie czasu pracy, spóźnienia do pracy, nieusprawiedliwiona absencja, samowolne wyjścia prywatne itp./:

 14. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 15. stosunek do pracowników podległych przełożonych, współpracowników i interesantów:

 16. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 17. otrzymane wyróżnienia i nagrody w okresie ostaniej oceny, a jeżeli pracownik nie był jeszcze oceniany - to od chwili zatrudnienia w urzędzie:

 18. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 19. udzielone kary porządkowe i dyscyplinarne /w ciągu jednego roku poprzedzającego ocenę/:

 20. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 21. dbałość o powierzone mienie /zabezpieczeniem, wykorzystanie, gospodarność, zaradność/:

 22. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 23. wyniki kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, uzasadnione skargi stron, efekty odwołań stron od decyzji administracyjnych:

 24. ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

 25. ocena ze znajomości i stosowania w praktyce przepisów prawnych i KPA na danym stanowisku pracy:

  ................................................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................................................

OGÓLNA OCENA PRACY:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................Zebrzydowice, dnia ..............................................................................
.............................................................................. przewodniczący zespołu oceniającego

 
 
 Z treścią oceny i przysługującym mi prawem do odwołania zostałem (am) zapoznany - (a)
 
 
 
Zebrzydowice, dnia ..............................................................................
.............................................................................. podpis pracownika

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 134