Uchwała Nr XII/82/95
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 grudnia 1995 r.

w sprawie: zatwierdzenia Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 poz. 94/ z późniejszymi zmianami

Rada Gminy w Zebrzydowicach

uchwala:

 1. Zatwierdzić Statut i Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

 3. Traci moc statut i regulamin nadany Zarz. Nr 3/90 Naczelnika Gminy Zebrzydowice z dnia 4 maja 1990r.

 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/82/95
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 1995r.
Statut

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 2

Wyróżnikiem pomocy społecznej jest to, że interesuje się ona całokształtem sytuacji życiowej i wkracza w te sfery, które nie mogą być przedmiotem oddziaływania innych instytucji życia zbiorowego lub gdy oddziaływania te zawiodły.

§ 3

Prawo do korzystania z pomocy społecznej ma każdy, kto znalazł się w trudnej sytuacji życiowej powodującej niezdolność do samodzielnej egzystencji i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym gminy.

§ 4

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zwany dalej ośrodkiem zasięgiem swego działania obejmuje obszar Gminy Zebrzydowice

§ 5

Siedzibą ośrodka jest pomieszczenie w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Księdza Janusza 6

Rozdział II

Zadania i cele działania Ośrodka

§ 6

Celem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych rodzin i osób oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 7

Zadania w zakresie organizacji:

 1. Opracowywanie bilansów potrzeb na środki finansowe i materialne dla realizacji zadań statutowych.

 2. Przedstawianie propozycji budżetu gminy w części dotyczącej opieki społecznej.

 3. Administrowanie środkami finansowymi i materialnymi przyznanymi na realizację zadań statutowych Ośrodka w zakresie wydatków i prowadzenie w związku z tym stosownych urządzeń księgowych.

 4. Przedstawianie Radzie i Zarządowi Gminy rocznych i okresowych sprawozdań z realizacji zadań statutowych Ośrodka w układzie rzeczowym i finansowym.

 5. Przedstawianie sprawozdań i dokumentów innym organom uprawnionym do nadzoru i kontroli działalności Ośrodka.

 6. Prowadzenie rzetelnej dokumentacji w zakresie realizowanych zadań oraz prowadzenie działalności statystycznej.

§ 8

Zadania w zakresie pomocy społecznej:

 1. Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej.

 2. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

 3. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 87 poz. 506)

 4. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

 5. Praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 6. Inne zadania w zakresie pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 7. Współpraca w zakresie opieki społecznej z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi.

Rozdział III

Organizacja Ośrodka

§ 9

Ośrodek podlega zarządowi gminy.

§ 10

Ośrodkiem kieruje kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy w porozumieniu z Wojewódzkim Zespołem Pomocy Społecznej, który odpowiada za całość spraw przez ośrodek realizowanych.

§ 11

Dla realizacji zadań statutowych w ośrodku zatrudnieni są pracownicy socjalni i księgowy, którzy podlegają kierownikowi. Pracowników ośrodka zatrudnia kierownik na podstawie umowy o pracę.

§ 12

Wykaz obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników ośrodka określają zakresy czynności tych pracowników ustalone przez kierownika Ośrodka wynikające z regulaminu organizacyjnego Ośrodka.

§ 13

Dla zapewnienia więzi ze środowiskiem pracownicy socjalni ośrodka zobowiązani są do pełnienia dyżurów w rejonach zamieszkania osób potrzebujących np. ośrodkach zdrowia itp.

§ 14

Obowiązki kierownika ośrodka:

 1. Opracowanie regulaminu organizacyjnego ośrodka.

 2. Reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.

 3. Nadzorowanie i kontrolowanie podległych pracowników oraz egzekwowanie ich obowiązków.

 4. Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami osobowymi w ich sprawie.

 5. Organizowanie szkoleń metodycznych dla pracowników.

 6. Nadzór nad prawidłowością przepisów prawa i innych aktów z zakresu pomocy społecznej przy realizacji zadań statutowych.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe.

§ 15

 1. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie ogólne przepisy obowiązujące w gminie.

 2. Pisma wychodzące na zewnątrz ośrodka podpisuje kierownik decyzje może podpisywać ew przypadku udzielonego mu upoważnienia.

 3. o pracowników ośrodka mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21 poz. 124) oraz przepisy wykonawcze.

 4. Ośrodek jest czynny w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Zebrzydowicach.

 5. Zmiana Statutu ośrodka wymaga podjęcia przez Radę Gminy uchwały o zmianie statutu.

 6. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/82/95
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 28 grudnia 1995r.
Regulamin

Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

Działając na podstawie Uchwały Nr XII/49/90 Gminnej Rady Narodowej w Zebrzydowicach z dnia 28 lutego 1990r. oraz Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ustalam następującą treść regulaminu organizacyjnego GOPS:

Dział I

Przepisy ogólne

Rozdział I

Zakres działania i zasady funkcjonowania ośrodka.

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest autonomiczną jednostką budżetową podległą samorządowi terytorialnemu.

 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej ośrodkiem realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone gminie, określone ustawami, przepisami ogólnie obowiązującymi i statutem.

 3. Pracą ośrodka kieruje Kierownik.

 4. Organem doradczym ośrodka jest w sprawach spornych jest Zarząd Gminy.

 5. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

 6. Sprawy sporne, w tym skargi i wnioski są rozstrzygane przez Zarząd Gminy.

Rozdział II

Organizacja GOPS

W strukturze organizacyjnej ośrodka wyróżnia się:

 1. Kierownictwo ośrodka.

  Kierownik, będący przełożonym w stosunku do wszystkich pracowników ośrodka odpowiada za całość zadań realizowanych przez ośrodek.

 2. Komórki organizacyjne ośrodka:

  1. Finansowo administracyjna odpowiada za sprawy budżetowe, ubezpieczenia społeczne, sprawy organizacyjno prawne, sprawy kadrowe, zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

  2. Pracownicy socjalni:

   1. rejon I - sołectwo Kaczyce,
   2. rejon II - sołectwo Zebrzydowice Dolne i Górne,
   3. rejon III - sołectwo Kończyce Małe,
   4. rejon IV - sołectwo Marklowice.

Dział II

Zakres działania i kompetencji pracowników ośrodka.

Rozdział I

Kierownictwo ośrodka.

Do zakresu działania i kompetencji Kierownika należy:

 1. Kierowanie bieżącymi sprawami ośrodka.

 2. Reprezentowanie ośrodka na zewnątrz.

 3. Przedstawianie propozycji budżetu pomocy społecznej.

 4. Dysponowanie środkami finansowymi na pomoc społeczną.

 5. Zarządzanie i koordynowanie działalnością Ośrodka.

 6. Przedstawianie Radzie i Zarządowi Gminy rocznych i okresowych sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej

 7. Udzielanie świadczeń przewidzianych ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. (Dz. U. Nr 87 poz. 506) osobom i rodzinom kwalifikującym się do pomocy społecznej zgodnie z rozpoznanymi potrzebami.

 8. Współpraca w zakresie pomocy społecznej z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, Kościołami, zakładami pracy i innymi instytucjami.

 9. Nadzorowanie i kontrolowanie podległych pracowników oraz egzekwowanie ich obowiązków.

 10. Dokonywanie oceny pracy podległych pracowników oraz występowanie z wnioskami osobowymi w ich sprawie.

 11. Organizowanie szkoleń metodycznych dla pracowników.

 12. Opracowywanie zakresu czynności pracowników.

 13. Nadzór nad prawidłowością i stosowaniem przepisów prawa i innych aktów z zakresu pomocy społecznej przy realizacji zadań statutowych.

Rozdział II

Komórki organizacyjne ośrodka.

 1. Komórka finansowo - administracyjna -do zakresu działania i kompetencji należy:

  1. Nadzór nad gospodarką finansową.

  2. Sporządzanie rocznego projektu budżetu Ośrodka.

  3. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości.

  4. Współdziałanie z organami finansowymi i bankowymi.

  5. Archiwizowanie akt.

  6. Załatwianie spraw pieczęci ośrodka, zamawianie, wydawanie.

  7. Prowadzenie spraw kancelaryjno - biurowych, zaopatrzenie ośrodka w materiały biurowe.

  8. Przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawach pomocy społecznej.

  9. Przyjmowanie wniosków oraz kompletowanie dokumentacji.

  10. Wyliczanie wysokości świadczenia.

  11. Prowadzenie obsługi kasowej i spraw płacowych pracowników ośrodka.

  12. Wypłacanie świadczeń w ramach pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

 2. Pracownicy socjalni: do obowiązków pracowników socjalnych należy:

  1. Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, kierując się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy społecznej.

  2. Rozeznanie i ustalenie potrzeb pomocy społecznej przy współudziale TOS oraz wnioskowanie w sprawie świadczeń.

  3. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej zapobieganie powstawania tych zjawisk.

  4. Prowadzenie pracy socjalnej rozumianej jako działalność skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków społecznych, sprzyjających temu celowi.

  5. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.

  6. Opracowywanie wniosków dotyczących problemów socjalnych w rejonie, zapobiegawczo-leczniczym i przedkładanie ich kierownikowi GOPS.

  7. Udzielanie pomocy w postaci poradnictwa, załatwianiu spraw urzędowych i innych spraw bytowych oraz w utrzymywaniu kontaktu z otoczeniem.

  8. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami o charakterze charytatywnym, fundacjami oraz osobami fizycznymi.

  9. Organizowanie działalności charytatywnej na rzecz osób i środowisk najsłabszych biologicznie, ekonomicznie i społecznie.

  10. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami względnie z zaleceniami Kierownika GOPS.

  11. Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie powstawaniu zjawisk społecznie negatywnych.

  12. Wykorzystywanie różnych form i możliwości pomocy w celu zaspokojenia niezbędnych -potrzeb w myśl Ustawy z dnia 29.XI.1990r. o pomocy społecznej.

Dział III

Przepisy końcowe.

 1. Wykazy obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych pracowników zawierają zakresy czynności tych pracowników.

 2. Na okres nieobecności pracowników w pracy ich zastępców wyznacza kierownik.

 3. Przy zmianach personalnych pracowników obowiązuje protokolarne przekazanie zakresu pracy i obowiązków.

 4. Godziny pracy Ośrodka :od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie zatwierdzenia Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:15.04.2004 09:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:15.04.2004 09:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 139