Uchwała Nr XXVIII/137/93
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 czerwca 1993r.

w sprawie ustalenia odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Zebrzydowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. Nr 16 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / Dz. U. Nr 95/

Rada Gminy Zebrzydowice

uchwala

  1. Zasadę pełnej odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci /łącznie z kosztami przyrządzania posiłków/ w przedszkolach na terenie Gminy Zebrzydowice.

  2. Zasadę pełnej odpłatności za utrzymanie, opiekę nad dziećmi i działalność wychowawczą pona ustalone przez władze oświatowe minimum programowe.

  3. W miarę możliwości Rada Gminy może udzielić dotacji na dopłaty do kosztów przygotowania posiłków.

  4. Kalkulację kosztów określonych w pkt 1 i 2 niniejszej uchwały powierzyć dyrektorom przedszkoli.

  5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zebrzydowice.

  6. Uchwała wchodzi w życie z dnie mogłoszenia poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Zebrzydowice.

  7. Traci moc uchwała Nr XXIII/103/92 z dnia 18 grudnia 1992r. Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: podwyższenia stałej opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie ustalenia odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
14.04.2004 07:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.04.2004 07:33

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 191