Ustalenie prawa do  zasiłku szkolnego

1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 2004r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), Uchwała Nr XXVIII/264/09 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Zebrzydowice.

2. Miejsce załatwienia sprawy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach – pokój nr 7 (parter Urzędu Gminy)

3. Termin załatwienia sprawy
Do 30 dni.

4. Opis procedury
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

 • śmierć najbliższego członka rodziny – rodzica lub opiekuna prawnego;
 • wypadek członka rodziny, nagła choroba, mająca istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny;
 • ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu;
 • całkowita lub częściowa utrata mienia wskutek m.in. : powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.).
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia.

5. Wymagane dokumenty

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku szkolnego.
 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument stwierdzający wiek dziecka;
 3. kserokopia dowodu osobistego;
 4. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 5. decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 6. zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 7. zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;
 8. dowód otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej;
 9. zaświadczenia urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy;
 10. zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej;
 11. zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 12. zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 13. oświadczenie o uzyskaniu dochodu w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty: kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie;
 14. oświadczenie o uzyskaniu jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód;
 15. oświadczenie wnioskodawcy o poniesionych wydatkach związanych ze zdarzeniem losowym,
 16. dokument potwierdzający datę zdarzenia losowego.
 17. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku szkolnego.

6. Opłaty administracyjne
Bez opłat.

7. Opłaty skarbowe.
Bez opłat.

8. Tryb odwoławczy
Stronie niezadowolonej z decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium w Bielsku Białej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

9. Dodatkowe informacje.
Brak.

10. Załączniki (pliki do pobrania)
Brak.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zasiłek szkolny
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
29.01.2015 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
29.01.2015 12:04

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 598