INFORMACJA
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia 5 maja 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.

  Na podstawie art. 36 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1 )

Wójt Gminy Zebrzydowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.
 
Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w terminie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 19 maja 2014 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy (poniedziałek, wtorek, środa - od 7:30 do 15:30, czwartek - od 7:30 do 17:00, piątek - od 7:30 do 14:00) na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
 
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie (§ 17 rozporządzenia).

 
WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego,zarządzonymi na dzień 25 maja 2014
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:05.05.2014 13:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:05.05.2014 13:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 426