Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2013

Uchwała Nr XXII/210/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 oraz Uchwała Nr XXVI/265/13 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie  zmiany uchwały nr XXII/210/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 określiła obszar współpracy w sferze ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz osób edukacji, oświaty i wychowania. Priorytetowymi grupami zadań przewidzianymi do realizacji w 2013 były:

 • szkolenie sportowe, w tym wsparcie dyscyplin olimpijskich,
 • realizacja projektów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem narkomanii i alkoholizmu,
 • poszerzenie oferty aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży – realizacja programów sportowych o charakterze edukacyjno – wychowawczym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • promocja sportu i wykorzystanie funkcji integracyjno -  społecznych kultury fizycznej, sport, jako czynnik tworzący poczucie przynależności do wspólnoty lokalnej,
 • wspieranie organizacji pozarządowych, działających w sferze kultury fizycznej,
 • podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców gminy,
 • działania wspierające i promujące zdrowy styl życia, adresowane w szczególności do dzieci i młodzieży, osób starszych i przewlekle chorych,
 • udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji osób niepełnosprawnych.
Na zadania za wyjątkiem edukacji, oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 7.500 zł w ramach  środków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zarządzeniem Nr SG.0050.54.20.2013 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2013 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2013. Konkurs ten obejmował zadanie:
 • organizacja turnieju i zajęć sportowych na terenie Gminy, od 01 lipca 2013 do 15 grudnia 2013 r., kwota 1.500 zł
Zarządzeniem Nr SG.0050.55.20.2013 Wójta Gminy z dnia 22 maja 2013 roku ogłoszono konkurs na realizację zadań w ramach programu współpracy na rok 2013. Konkurs ten obejmował zadanie:
 • organizacja wyjazdu rekreacyjno - sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice, od 01 lipca 2013 do 31 sierpnia 2013 roku, kwota 5.000 zł (przy czym minimalny udział własny 50% całości zadania)
Na ogłoszone konkursy wpłynęły 3 oferty.
 • UGKS „Sokół” Zebrzydowice – Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości, w okresie od 02 listopada 2013 roku do 30 listopada 2013 roku  – 1.500 zł.– proponowana kwota 1.659 zł – oferta niekompletna
 • UGKS „Sokół” Zebrzydowice – Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości, w okresie od 02 listopada 2013 roku do 30 listopada 2013 roku  – 1.500 zł.– proponowana kwota 1.659 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach - Wyjazd rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice do Rajgrodu, od 02 sierpnia 2013 do 14 sierpnia 2013r. – 5.000 zł -  proponowana kwota 10.210 zł

Podpisano 2 umowy na realizację zadań zgodnie z otwartymi konkursami ofert. W wyznaczonych umową terminach organizacje, które otrzymały dotację przedłożyły sprawozdanie z realizacji zadania:

 • UGKS „Sokół” Zebrzydowice - Gminny turniej w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości, w okresie od 1 października 2013 roku do 30 listopada 2013 roku - całość realizacji zadania  1.614,22 zł
 • Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach - Wyjazd rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice do Rajgrodu, od 02 lipca 2013 do 14 sierpnia 2013r – całość realizacji zadania  15.839,57 zł
Ponadto nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego w art. 19a dopuściła możliwość realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji publicznej po spełnieniu przez nią łącznie warunków określonych w ustawie. Z tego artykułu skorzystali:
 • Fundacja Projekt Champion Katowice, które złożyło ofertę na realizację zadania „Champion – wakacje z tenisem”. Wniosek ten rozpatrzono odmownie, z uwagi braku środków w budżecie  na ten cel. Ponadto poinformowano, że przy GOK-u w Kończycach Małych funkcjonuje ogólnodostępny kort tenisowy, bezpłatny dla korzystających z niego dzieci i młodzieży.
 • Ks. Marcin Promper, który złożył wniosek na wsparcie finansowe turnieju piłkarskiego Bosko Cup. Wniosek ten rozpatrzono odmownie, z uwagi braku środków w budżecie  na ten cel oraz brak odpowiedniej formy ubiegania się o dofinansowanie.
Kwota przeznaczona przez Gminę Zebrzydowice na realizację zadań – 7.500 zł
Łączna kwota przeznaczona na realizacje zadań w 2013 roku (łącznie z środkami własnymi organizacji, które otrzymały dotacje) 17.453,79 zł
Uchwała Nr IX/4106/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 określa obszar współpracy w sferze profilaktyki i ochrony zdrowia, upowszechnienia kultury fizycznej, rekreacji i sportu oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez udzielanie szeroko rozumianej pomocy w zakresie dostępu do nauki i edukacji. 
Na zadanie dot. działania na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 41.000 zł
Zarządzeniem SG.0050.143.51.2012 Wójta GminyZebrzydowicez dnia 27 listopada 2012 r. ogłoszono konkurs na realizację zadania w ramach programu współpracy na 2013 r.. Konkurs  obejmował zadanie „Dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 6 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edeukacyjno - Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13”

Na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi formalne:

 • Polskie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Cieszynie na kwotę 41.000 zł
Podpisano umowę na realizację w/w zadania. Organizacja zgodnie z umową przedłożyła sprawozdania z realizacji zadania:
 • Sprawozdanie częściowe za okres 02.01.2013-30.06.2013 – kwota 21.767,30 zł
 • Sprawozdanie końcowe za okres 02.01.2013 – 31.12.2013 – kwota 41.000 zł
Na realizację zadań z zakresu sportu  zaplanowano 110.000 zł, kluby sportowe działające na terenie Gminy Zebrzydowice otrzymały dotacje na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 109.000 zł.
 • KKS „Spójnia” Zebrzydowice – „Prowadzenie dla dzieci, młodzieży i drużyny seniorów rozgrywek, zajęć sportowo-szkoleniowych w sołectwie Zebrzydowice ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej” – kwota dotacji Gminy Zebrzydowice 31.000 zł – realizacja zadania 39.052,72 zł
 • GKS „Morcinek” Kaczyce– „Prowadzenie zajęć sportowych w grupach trampakarzy, juniorów i seniorów w sołectwie Kaczyce” - kwota dotacji Gminy Zebrzydowice 37.000 zł – realizacja zadania 44.231,87 zł
 • LKS Kończyce Małe -  „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-szkoleniowych dla drużyn trampkarzy, juniorów i seniorów w Kończycach Małych – kwota dotacji Gminy Zebrzydowice 31.000 zł – realizacja zadania 40.639,91 zł
 • UGKS „Sokół” Zebrzydowice -  „Prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć sportowo-szkoleniowych w sołectwie Marklowice Górne ze szczególnym uwzględnieniem tenisa stołowego i piłki nożnej” – kwota dotacji Gminy Zebrzydowice 10.000 zł – realizacja zadania 12.336,19 zł
 WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2013
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:20.03.2014 11:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:20.03.2014 11:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 480