Ogłoszenie o naborze
na stanowisko urzędnicze 1/2 etatu
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
Fax.32/4693266 tel. 32/4755100
Oferowane stanowisko Młodszy referent
Data ogłoszenia naboru 06.03.2014r.
Termin składania dokumentów 20.03.2014r.
Wymagane wykształcenie średnie ekonomiczne ( ekonomia, rachunkowość),
wyższe ( kierunek ekonomia, rachunkowość)
Wymiar etatu 1/2 etatu na czas określony do 6 miesięcy z możliwością przedłużenia
Wymagania związane ze stanowiskiem Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1.pkt od 1-3, ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm)
 • minimum 2 letni staż pracy ( mile widziane doświadczenie w księgowości)
 • znajomość zagadnień wynikających z ustaw :
  • o samorządzie gminnym
  • o ochronie danych osobowych
  • o pracownikach samorządowych
  • kpa
  • o finansach publicznych
  • o rachunkowości
  • ordynacji podatkowej
  • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • komunikatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • znajomość programów księgowych, urządzeń obsługi biurowej
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku prace w referacie finansów i budżetu gminy,
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice
 2. Praca z monitorem ekranowym
 3. Obsługa urządzeń biurowych
 4. Liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne w ramach pracy z innymi jednostkami
 5. Brak barier architektonicznych
Dodatkowe informacje W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%.
W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność ( potwierdzonego za zgodność z oryginałem).
 
Wymagane dokumenty
 • życiorys (CV), ze szczegółowym uwzględnieniem praktycznych umiejętności,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia świadectwa, dyplomu ukończenia studiów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Gminy Zebrzydowice lub do pobrania ze strony BIP),
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych, świadectwa pracy ( kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata)
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na danym stanowisku.
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
list motywacyjny, szczegółowe CV, należy podpisać i opatrzyć klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm)

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podjęciem pracy
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony zgodnie z Art.16 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko młodszego referenta w referacie FN w Urzędzie Gminy Zebrzydowice”.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Decyduje data wpływu dokumentu do Kancelarii Ogólnej .
O dalszym etapie naboru oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony BIP lub telefonicznie.

Zebrzydowice 6.03.2014.


 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na stanowisko urzędnicze 1/2 etatu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: młodszy referent
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.03.2014 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.03.2014 12:00

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 547