KDR.2110.1.2013.

Ogłoszenie o naborze na wolne

stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks.Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
Fax.32/4693266 tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Referent
Staż pracy - 2 lata ( mile widziane doświadczenie w księgowości w j.s.t.)
 
Data ogłoszenia
naboru
03.01.2013r.
Termin składania
dokumentów do
21.01.2013r.
Wymagane
wykształcenie
Wyższe, rachunkowość, podatki, administracja
Ilość etatów 1 etat
 
Wymagania związane
ze stanowiskiem
 1. Wymagania niezbędne:
  • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.);
  • znajomość zagadnień związanych z ustawami.:
   • o samorządzie gminnym,
   • ochronie danych osobowych,
   • pracownikach samorządowych,
   • KPA,
   • finansach publicznych,
   • ordynacja podatkowa,
   • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
   • o odpadach.
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.
    
 2. Wymagania dodatkowe:
  • komunikatywność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność podejmowania decyzji, pracy z ludźmi;
  • dyspozycyjność;
  • brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku;
  • znajomość programów księgowych, Microsoft Office, urządzeń biurowych;
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 1. Przygotowanie bazy danych do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Sprawdzanie poprawności złożonych deklaracji.
 3. Naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z złożoną deklaracją.
 4. Przygotowanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Prowadzenie postępowanie odwoławczego.
 6. Księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami.
 7. Sporządzanie sprawozdań księgowych.
 8. Przygotowanie analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.
 9. Egzekucja zaległości.
 10. Współpraca dotycząca przygotowania strony BIP w zakresie gospodarki odpadami.
 11. Inne prace wynikające z zakresu obowiązków na stanowisku pracy w referacie.
Wykonywanie - na polecenie Wójta Gminy lub bezpośredniego przełożonego innych czynności służbowych.
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz na terenie Gminy.
 2. Praca z monitorem ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne z ludźmi w ramach wykonywanej pracy.
 5. Brak barier architektonicznych.
Dodatkowe informacje Jeżeli w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, ierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego jego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty
 • życiorys ( CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzonych za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy ( kserokopie świadectw pracy potwierdzonych za zgodność przez kandydata) ,
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, (w przypadku zatrudnienia Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z KRK o niekaralności),
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony zgodnie z Art.16 ustawy o pracownikach samorządowych .
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę.
 
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30
do 14.00) z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta"
 
Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu. Osoby wyłonione do dalszego etapu naboru będą powiadomione na stronie bip.zebrzydowice.pl o dalszym etapie naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych do miesiąca od zakończenia naboru.
 

 

Zebrzydowice 03.01.2013r.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zebrzydowice: referent
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.01.2013 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.01.2013 14:26

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 364