Ogłoszenie o naborze na wolne

stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks.Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice
Fax.32/4693266 tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Inspektor;
samodzielne stanowisko d/s drogowych
Data ogłoszenia
naboru
03.09.2012r.
Termin składania
dokumentów do
18.09.2012r.
Wymagane
wykształcenie
Wyższe, kierunek - budownictwo
Ilość etatów 1 etat
Wymiar etatu Pełny
Wymagania związane
ze stanowiskiem
 1. Wymagania niezbędne:
  • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.);
  • 3 letni staż pracy (mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej);
  • znajomość zagadnień związanych z ustawami :
   • o samorządzie gminnym,
   • o pracownikach samorządowych,
   • KPA,
   • o drogach publicznych,
   • prawo zamówień publicznych,
  • umiejętność obsługi urządzeń technicznych, programu SEKAP, znajomość JRWA;
  • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi związanymi z zakresem zadań wykonywanych na danym stanowisku;
  • posiadanie prawa jazdy kat. B.
    
 2. Wymagania dodatkowe:
  • komunikatywność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność podejmowania decyzji, pracy z ludźmi;
  • dyspozycyjność;
  • brak przeciwwskazań do pracy w terenie.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 1. W zakresie administracji i zarządu dróg gminnych prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z :
  • utrzymaniem i remontami gminnych dróg , ulic placów obiektów z nimi związanych;
  • wydawaniem zezwoleń, opinii oraz uzgodnień lokalizacyjnych obiektów, które nie są związane z gospodarką drogową, usytuowanych w pasie dróg gminnych;
  • wydaniem zezwoleń na czasowe zajęcie pasów dróg gminnych na inne cele;
  • nadzorowaniem i organizacją ruchu drogowego na terenie gminnych dróg oraz ich prawidłowe oznakowanie;
  • prowadzeniem ewidencji dróg publicznych i obiektów z nimi związanych;
  • sporządzaniem opinii w sprawach dróg powiatowych i wojewódzkich.
    
 2. W zakresie obsługi komunikacyjnej :
  • prowadzenie spraw formalnoprawnych związanych z zapewnieniem prawidłowej komunikacji lokalnej ,współpraca z przewoźnikami realizującymi usługi komunikacyjne na terenie Gminy, zapewniając jej prawidłowe funkcjonowanie (np. uzgadnianie tras i rozkładów jazdy).
    
 3. W zakresie ochrony środowiska naturalnego :
  • administracja i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
    
 4. W zakresie nadzoru administracyjno -inwestycyjnego :
  • prowadzenie uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie działania stanowiska;
  • przygotowanie materiałów wyjściowych do realizacji zamówień publicznych w ramach zakresu obowiązków;
  • stała współpraca z referatami IR, PR ,FN, GZWiK w zakresie realizacji zadań wspólnych;
  • planowanie budżetu Gminy oraz przygotowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo- finansowych z zakresu swoich obowiązków.
    
 5. Oświetlenie ulic w zakresie :
  • budowy nowych punktów świetlnych,
  • modernizacji oświetlenia,
  • bieżącego utrzymania.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice oraz na terenie Gminy.
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. Liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne z ludźmi w ramach wykonywanej pracy.
 5. Brak barier architektonicznych.
Dodatkowe informacje Jeżeli w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%,
pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego jego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty
 • życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu zatrudnienia,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzonych za zgodność przez kandydata),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy ( kserokopie świadectw pracy potwierdzonych za zgodność przez kandydata),
 • kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • świadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, (w przypadku zatrudnienia Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia zaświadczenia z KRK o niekaralności),
 • świadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • posiadane uprawnienia budowlane (kserokopie, potwierdzone za zgodność przez kandydata),
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą:
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony zgodnie z Art.16 ustawy o pracownikach samorządowych .
Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę.
 
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30
do 14.00) z dopiskiem: "Nabór na stanowisko d/s drogowych".
 
Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu. Osoby wyłonione do dalszego etapu naboru będą powiadomione na stronie bip.zebrzydowice.pl
o dalszym etapie naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych do miesiąca od zakończenia naboru .
 

 

Zebrzydowice 03.09.2012r.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy: samodzielne stanowisko d/s drogowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
03.09.2012 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
03.09.2012 09:10

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 290