Ogłoszenie o naborze na wolne

stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Zebrzydowice

Jednostka Urząd Gminy Zebrzydowice, ul. Ks.Janusza 6 43-410 Zebrzydowice
Fax.32/4693266 tel. 32/4755100
Oferowane
stanowisko
Referent
Data ogłoszenia
naboru
27.04.2012
Termin składania
dokumentów
14.05.2012
Wymagane
wykształcenie
wyższe , kierunki administracja, prawo, ekonomia lub
pokrewne
Ilość etatów 1 etat
Wymiar etatu Pełny
Wymagania związane
ze stanowiskiem
1.  Wymagania niezbędne:
 • spełnienie wymagań zawartych w art.6 ust.1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm),
 • 3 letni staż pracy ( mile widziane doświadczenie w administracji samorządowej),
 • znajomość zagadnień związanych z: ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawą o swobodzie działalności, o sporcie, ustawą prawo o stowarzyszeniach, bezpieczeństwie imprez masowych, działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy kpa, o pracownikach samorządowych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • umiejętność obsługi urządzeń technicznych, programu SEKAP, znajomość JRWA.

2.  Wymagania dodatkowe:
 • komunikatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B,
 • mile widziane posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych,
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
1.   W zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: dokonywanie zameldowań, wymeldowań, wydawania poświadczeń, prowadzenie i aktualizowanie SRW, sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, sporządzanie wykazu osób zmarłych,udzielanie informacji adresowych, inne prace wynikające z ustawy;
 • zastępstwo w dowodach osobistych.
2.   W zakresie kultury fizycznej:
  współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, udzielanie im pomocy w realizowaniu zadań koordynowanie działalności lokalnych instytucji i stowarzyszeń kultury fizycznej, turystyki i sportu, koordynowanie i pomoc w organizowaniu imprez masowych, sportowych, oraz rozwijaniu różnych form turystyki i rekreacji, sprawowanie nadzoru w zakresie ich działalności, nadzoru merytorycznego i finansowego nad realizacją umów dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie sportu, przygotowywanie projektów uchwał, ogłaszanie konkursów z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, nadzór merytoryczny nad tymi zadaniami.
3.   W zakresie profilaktyki , wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu narkomanii :
  wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przygotowanie projektów i realizacja GPPi RPA oraz GPPN ( kontrola merytoryczna, finansowa nad zadaniami , zawieranie umów, realizacja zadań, obsługa GKRPA, przygotowanie sprawozdań z realizacji programu, projektów uchwał, realizacja GPB "Bezpieczn e życie".
 
Informacja o warunkach pracy na stanowisku 1.  Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice.
2.  Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
3.  Obsługa urządzeń biurowych.
4.  Liczne kontakty wewnętrzne i zewnętrzne z interesantami oraz innymi urzędami.
5.  Brak barier architektonicznych.
Dodatkowe informacje  
W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminie Zebrzydowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.
W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
Wymagane dokumenty
 • życiorys (CV), ze szczegółowym uwzględnieniem praktycznych umiejętności,
 • list motywacyjny,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia świadectwa dyplomu ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ),
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (druk dostępny w biurze kadr Urzędu Gminy Zebrzydowice lub do pobrania ze strony BIP),
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych, świadectwa pracy( kserokopie),
 • oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie pracy na danym stanowisku.

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby wyłonionej w wyniku naboru przed podpisaniem umowy o pracę.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być podpisane przez kandydata i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm) .
 
Kandydat wyłoniony w drodze naboru zostanie zatrudniony zgodnie z Art.16 ustawy o pracownikach samorządowych .
 
Miejsce składania dokumentów Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Kancelarii Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy od 7.30 do 15.30, w czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00) z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko referenta do referatu ORO".
 
Uwagi Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Decyduje data przysłania dokumentu.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego ( mogą zwrócić się do Urzędu Gminy po odbiór dokumentów aplikacyjnych).

 
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.04.2012 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.04.2012 11:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 305