UCHWAŁA NR XII/117/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.  1. Zatwierdzić przedłożone przez Komisje Rady Gminy plany pracy.

2. Plan pracy komisji rewizyjnej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, plan pracy komisji budżetowej - załącznik nr 2, plan pracy komisji społecznej - załącznik nr 3, plan pracy komisji gospodarczej - załącznik nr 4.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice

mgr Kazimierz Grygierek

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/117/11 
Rady Gminy Zebrzydowice 
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice na 2012 rok

MIESIĄC TEMAT
STYCZEŃ Kontrola wybranej inwestycji lub remontu pod względem rzeczowym i finansowym.
LUTY Zadania zlecone przez Radę Gminy.
MARZEC Ocena działalności finansowej Gminy za rok 2011.
KWIECIEŃ Ocena wykonania budżetu za 2011 rok i przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
MAJ Zadania zlecone przez Radę Gminy.
CZERWIEC Kontrola działalności finansowej Gminnego Przedszkola Publicznego za rok 2011.
LIPIEC przerwa wakacyjna
SIERPIEŃ Zadania zlecone przez Radę Gminy.
WRZESIEŃ Ocena działalności finansowej Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 rok.
PAŹDZIERNIK Kontrola działalności finansowej Zespołu Szkół w Zebrzydowicach za 2011 rok.
LISTOPAD Zadania zlecone przez Radę Gminy.
GRUDZIEŃ Kontrola wykorzystania środków budżetowych przez GKS "Morcinek" w Kaczycach.

 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/117/11 
Rady Gminy Zebrzydowice 
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice na 2012 rok

MIESIĄC TEMAT UWAGI
STYCZEŃ 1. Zapoznanie się ze stanem finansowym i zaawansowaniem inwestycji kończących się w I półroczu 2012 r.
2. Informacja o przygotowaniach do wprowadzenia nowego planu zagospodarowania Gminy Zebrzydowice.
 
LUTY 1. Realizacja dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2011 (w tym zaległości podatkowe z lat poprzednich).
2. Informacja o planowanym remoncie i stworzeniu świetlicy wiejskiej w OSP Zebrzydowice.
 
MARZEC 1. Informacja o planowanych remontach dróg i inwestycjach drogowych w roku 2012.
2. Podsumowanie Akcji "Zima".
3. Gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i porządku w Gminie.
4. Stan utrzymania cmentarzy komunalnych.
wspólnie z Komisją Gospodarczą
KWIECIEŃ 1. Analiza i ocena sytuacji finansowej, plany remontowe i inwestycji Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w roku 2012.
2. Ocena realizacji budżetu za rok 2011.
wspólnie z Komisją Gospodarczą
MAJ 1. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy w I kwartale roku 2012.
2. Omówienie stanu przygotowania terenów rekreacyjnych i ścieżek rowerowych w Gminie Zebrzydowice do sezonu letniego.
3. Informacja o przebiegu remontu Domu Ludowego w Kaczycach.
 
CZERWIEC 1. Omówienie planowanych podczas wakacji remontów placówek oświatowych, pracach związanych z przebudową dachu przedszkola w Kończycach Małych oraz jakie są plany zagos[podarowania "Starej szkoły".  
LIPIEC przerwa wakacyjna  
SIERPIEŃ 1. Analiza wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku.
2. Ocena przebiegu prac związanych z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kończycach Małych.
3. Informacja o wydatkach (dotacjach) dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych.
 
WRZESIEŃ 1. Realizacja zadań własnych Gminy Zebrzydowice w zakresie pomocy socjalnej.
2. Informacja o pozyskanych środkach z funduszy strukturalnych i innych na realizację projektów gminnych.
3. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków poszczególnych komisji do projektu budżetu na rok 2013.
 
PAŹDZIERNIK 1. Ocena wykorzystania mienia komunalnego gminy, dochodów z tytułu sprzedaży i dzierżawy oraz kosztów związanych z przejęciem nowych gruntów.
2. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektów podatkowych na rok 2013.
 
LISTOPAD 1. Analiza wykonania budżetu gminy po trzech kwartałach 2012 roku.
2.Informacja o realizacji i zaawansowaniu planowanych na bieżący rok remontów oraz o przebiegu wykonania imnwestycji, których zakończenie planowane jest jeszcze w roku 2012.
 
GRUDZIEŃ 1. Przyjęcie stanowiska w sprawie projektu budżetu na rok 2013.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetowej na rok 2013.
 

 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/117/11 
Rady Gminy Zebrzydowice 
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice na 2012 rok

MIESIĄC TEMAT
STYCZEŃ 1. Zapoznanie się Komisji z programami realizowanymi w ramach Gminnej Strategii Społecznej w 2012 roku ze szczególnym uwzględnieniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
LUTY 1.Omówienie przygotowania Klubów Sportowych do rozgrywek w 2012 roku oraz ocena działalności za 2011 rok.
2. Wysłuchanie informacji na temat bazy sportowej i rekreacyjnej, będącej własnością Gminy.
3. Informacja Gminnej Rady Sportu nt. imprez sportowych planowanych w 2012 roku.
MARZEC 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie funkcjonowania Pomocy Społecznej w Gminie za rok 2011.
2. Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku: skala problemu, ilość osób, pomoc i opieka.
3. Formy opieki nad młodzieżą z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo.
KWIECIEŃ 1. Spotkanie z przedstawicielami wszystkich Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, działających na terenie Gminy Zebrzydowice, świadczących usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia - zapoznanie z zakresem usług medycznych świadczonych dla mieszkańców gminy Zebrzydowice.
2. Ocena stanu zdrowia uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów.
3. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
MAJ 1. Podsumowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej za poprzedni rok oraz zapoznanie Komisji z ofertą na wakacje.
2. Informacja z realizacji działań podejmowanych w ramach projektów unijnych: "Cieszyński Kalendarz Kulinarny", "Podróże Literackie".
3. Wyłonienie osób do tytułu Zasłużonego Działacza Sportowego Gminy Zebrzydowice.
CZERWIEC 1. Spotkanie z Liderami i podsumowanie programu "Przystanek szkoła" i "Przedszkolaki wyposażone w wiedzę, umiejętności, zdolności" oraz "Współpraca młodych ludzi nie zna granic" - podsumowanie pierwszego okresu działalności w programie.
2. Wykorzystanie środków UE w dziedzinach znajdujących się w obszarze działalności Komisji.
3. Oferta turystyczna Gminy Zebrzydowice.
LIPIEC przerwa wakacyjna
SIERPIEŃ 1. Sprawozdanie dyrektorów szkół z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.
2. Zapoznanie się Komisji z programem działania szkół w zakresie pracy pozalekcyjnej.
3. Wysłuchanie informacji o pracach remontowo-inwestycyjnych w gminnych placówkach oświatowych.
4. Informacja przedstawiciela Policji nt. kończących się wakacji oraz w/s bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły.
WRZESIEŃ 1. Spotkanie z przedstawicielami świetlic środowiskowych i zapoznanie się z ofertą programową dla dzieci i młodzieży korzystających z zajęć.
2. Spotkanie z przedstawicielami zespołów oraz instruktorami kół zainteresowań działających przy Gminnym Ośrodku Kultury. Zapoznanie się z ich bieżącą pracą oraz planami dalszej działalności.
3. Wyłonienie i zaopiniowanie kandydata do "Lauru Srebrnej Cieszynianki".
PAŹDZIERNIK 1. Promocja gminy - przedsięwzięcia, plany, oczekiwania.
2. Współpraca w ramach stowarzyszeń z innymi samorządami, w tym współpraca transgraniczna.
3. Wnioski Komisji do projektu budżetu na 2013 rok.
4. Zaopiniowanie propozycji podatkowych na 2013 rok.
LISTOPAD 1. Omówienie propozycji tematów do Planu Pracy Komisji na 2013 rok.
2. Wyłonienie osób do tytułu Zasłużonego Działacza Społecznego Gminy Zebrzydowice.
GRUDZIEŃ 1. Analiza budżetu Gminy na 2013 rok, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na Kulturę, Oświatę, Zdrowie, Sport i Opiekę Społeczną.
2. Przyjęcie Planu Pracy Komisji na 2013 rok.

 
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/117/11 
Rady Gminy Zebrzydowice 
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice na 2012 rok

MIESIĄC TEMAT
STYCZEŃ Stan bezpieczeństwa w Gminie
- Działania Policji w 2011 roku i wyniki tych działań
- Działania Służb Granicznych w utrzymaniu bezpieczeństwa w strefie granicznej
LUTY Działalność rolnicza w Gminie
- Pomoc fachowa udzielana rolnikom ze strony Urzędu Gminy
- Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania "Cieszyńska Kraina" i Lokalnej Grupy Rybackiej "Żabi Kraj" - wynikające korzyści dla mieszkańców Gminy
Działalność Weterynarii na rzecz mieszkańców Gminy
MARZEC Informacja o planowanych remontach dróg i inwestycjach drogowych w roku 2012.
Podsumowanie Akcji "Zima".
Gospodarka odpadami, utrzymanie czystości i porządku w Gminie.
Stan utrzymania cmentarzy komunalnych.
KWIECIEŃ Analiza i ocena sytuacji finansowej, plany remontowe i inwestycji Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w roku 2012.
MAJ Działalność OSP
- Informacja o wystąpionych pożarach i zagrożeniach w gminie w 2011 roku
- Kalkulacja kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (taryfa)
CZERWIEC Gminna Spółka Wodna
- Wyniki finansowe na koniec 2011 roku
- Wykonane prace w 2011 roku oraz plan zamierzeń w 2012 roku
- Działalność Koła Wędkarskiego
LIPIEC przerwa wakacyjna
SIERPIEŃ Sprawozdanie dyrektorów szkół z przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2012/2013.
Zapoznanie się Komisji z programem działania szkół w zakresie pracy pozalekcyjnej.
Wysłuchanie informacji o pracach remontowo-inwestycyjnych w gminnych placówkach oświatowych.
Informacja przedstawiciela Policji nt. kończących się wakacji oraz w/s bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły.
WRZESIEŃ Gospodarka leśna
- Stan gospodarki leśnej na terenie Gminy. Zagrożenia chorobami i szkodnikami drzew leśnych. Wpływ na ochronę środowiska.
- Działalność Kół Łowieckich.
PAŹDZIERNIK - Akcja "ZIMA" - stan przygotowań
- Zapoznanie się i zaopiniowanie stawek podatkowych na 2013 rok
- Wysunięcie wniosków do projektu budżetu na 2013 rok
LISTOPAD - Programy proekologiczne
- Gospodarka mieniem komunalnym
GRUDZIEŃ -Omówienie projektu budżetu gminy na 2013 rok i zaopiniowanie.
- Przedstawienie planu pracy Komisji Gospodarczej na 2013 rok

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.01.2012 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.01.2012 10:23

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 459