UCHWAŁA NR XII/114/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2012.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit c, d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.121, art.212, art.239, art.264 ust.3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2 grudnia 2011 r., Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie: 39 510 155,27 zł
  w tym:  
1) dochody bieżące w wysokości 32 106 284,27 zł
2) dochody majątkowe w wysokości 7 403 871,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.  
   
2.    Ustala się wydatki budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie: 38 266 932,91 zł
  w tym:  
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 27 133 991,91 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 11 132 941,00 zł
   
3.    Wydatki, o których mowa w pkt 2 ust.1 obejmują:  
1) wydatki jednostek budżetowych 20 658 727,00 zł
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 14 236 884,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 421 843,00 zł
2) dotacje na zadania bieżące 1 451 264,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 487 479,00 zł
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 068 521,91 zł
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 468 000,00 zł
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.  

§ 2.

1.    Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi plnowaną nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie, którą przeznacza się na spłatę pożyczek: 1 243 222,36 zł
     
2.    Ustala się łączną kwotę przychodów z: 5 781 299,64 zł
a) kredytu zaciągniętego w banku krajowym w kwocie: 2 000 000,00 zł
b) pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie: 1 891 263,10zł
c) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie: 1 194 121,00 zł
d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 695 915,54 zł
     
3.    Ustala się łączną kwotę rozchodów: 7 024 522,00 zł
a) spłat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych 2 163 000,00 zł
b) spłat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 659 414,00 zł
c) spłat pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie 4 187 108,00 zł
d) z tytułu udzielenia pożyczek 15 000,00 zł
4.    Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy określa załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1)    ogólną w wysokości 100 000,00 zł
2)    celową w wysokości 112 377,00 zł
  z przeznaczeniem na:    
a) wydatki bieżące:    
    - nagrody dla nauczycieli pozostające do dyspozycji organu prowadzącego 14 877,00 zł
    - Rady sołeckie 35 000,00 zł
    - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 62 500,00 zł
b) wydatki inwestycyjne:    
    - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 zł

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

5) dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,

6) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) wydatki majątkowe - zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

2) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" - zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 i art. 90 ustawy:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 000 000 zł,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 194 121,00 zł

3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do łącznej wysokości 1 891 263,10 zł.,

4) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 do kwoty 3 101 121,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2 000 000 zł.

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w obrębie działu polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) dokonywania zmian w budżecie gminy w obrębie działu polegających na przenoszeniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.

4) przenoszenie planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6) zaciągania zobowiązań do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i majątkowych.

7) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

8) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu gminy do kwoty łącznej 15 000,00 zł, w tym pożyczek spłacanych w latach następnych - jak w planie rozchodów.

§ 9. 1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez jednostki organizacyjne Gminy oraz inne podmioty i osoby fizyczne mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków.

2. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następującego, po którym nastąpiło ich pobranie.

4. Wskazuje się termin przekazywania na rachunek budżetu gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na dzień 20 dzień miesiąca - w terminie do dnia 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


 
Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody budżetu gminy na 2012 r.


 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki budżetu gminy Zebrzydowice na 2012 rok


 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2012r.


 
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki sfinansowane z tych dochodów w 2012r.


 
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012r.


 
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.


 
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r.


 
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem własnych zadań gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2012r.


 
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu


 
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2012r.


 
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na rok 2012


 
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XII/114/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - "Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" na 2012 rok

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2012
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:19.01.2012 10:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:19.01.2012 10:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 240