UCHWAŁA NR XII/113/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajace ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1.  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zebrzydowice na lata 2012-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.  Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.  1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


 
Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

 
Załącznik Nr 1 do UchwałyNr XII/113/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa


 
Załącznik Nr 2 do UchwałyNr XII/113/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 - 2016


 
Załącznik Nr 3 do UchwałyNr XII/113/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:19.01.2012 10:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:19.01.2012 10:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 215