OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

stanowisko d/s drogowych

Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Zebrzydowicach.

Samodzielne stanowisko d/s drogowych - 1 etat
Umowa na czas określony do 31.12.2012r.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  4. wykształcenie wyższe ,specjalność budownictwo (pożądany kierunek- drogownictwo)
  5. znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach publicznych, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu pracy,
  6. dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy

   
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. dyspozycyjność
  2. umiejętność samodzielnego organizowania pracy
  3. kreatywność,
  4. umiejętność podejmowania decyzji
  5. prawo jazdy kat B
  6. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
  7. pożądane :
   • uprawnienia w zakresie drogownictwa (do kierowania robotami)
   • znajomość kosztorysowania
  8. gotowość do podjęcia pracy od 01.02.2012r.

   
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:.
  1. W zakresie administracji i zarządu dróg gminnych prowadzenie spraw formalno-prawnych związanych z :
   • utrzymaniem i remontami gminnych dróg , ulic placów obiektów z nimi związanych,
   • wydanie zezwoleń, opinii oraz uzgodnień lokalizacyjnych obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową, usytuowanych w pasie dróg gminnych
   • wydanie zezwoleń na czasowe zajęcie pasów dróg gminnych na inne cele ,
   • nadzorowania i organizacja ruchu drogowego na terenie gminnych dróg oraz ich prawidłowe oznakowanie,
   • prowadzenie ewidencji dróg publicznych i obiektów z nimi związanych ,
   • sporządzanie opinii w sprawach dróg powiatowych i wojewódzkich.
  2. W zakresie obsługi komunikacyjnej :
   • prowadzenie spraw formalnoprawnych związanych z zapewnieniem prawidłowej komunikacji lokalnej ,współpraca z przewoźnikami realizującymi usługi komunikacyjne na terenie Gminy, zapewniająca jej prawidłowe funkcjonowanie (np. uzgadnianie tras i rozkładów jazdy ).
  3. W zakresie ochrony środowiska naturalnego :
   • administracja i utrzymanie cmentarzy komunalnych,
  4. W zakresie nadzoru administracyjno - inwestycyjnego :
   • prowadzenie uzgodnień dokumentacji technicznej w zakresie działania stanowiska ,
   • przygotowanie materiałów wyjściowych do realizacji zamówień publicznych w ramach zakresu obowiązków
   • stała współpraca z referatami IR, PR i FN w zakresie realizacji zadań wspólnych,
   • planowanie budżetu Gminy oraz przygotowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo- finansowych z zakresu swoich obowiązków
  5. Oświetlenie ulic w zakresie :
   • budowy nowych punktów świetlnych
   • modernizacji oświetlenia.
   • bieżącego utrzymania .

   
 4. Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  2. list motywacyjny ,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzone przez kandydata za zgodność
  4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
  5. kwestionariusz osobowy,( osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
  6. oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie , oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ,
   ( w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
  7. oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie kandydata na danym stanowisku,
  8. inne posiadane dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

     Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, z dopiskiem nabór na wolne stanowisko Urzędnicze d/s drogowych w terminie do dnia 16.01.2012r
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zebrzydowice www.bip.zebrzydowice.pl, oraz w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6.

     W przypadku zatrudnienia , kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów przedstawionych dokumentów.

     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami


 

Zebrzydowice 04.01.2012r.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice o naborze na wolne stanowisko pracy: samodzielne stanowisko d/s drogowych
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.01.2012 15:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.01.2012 15:16

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 239