UCHWAŁA NR XI/100/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 24 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. dot. zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011 r. w sprawie: zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku zmienić § 1 ust.7, który otrzymuje brzmienie:

"budowle i budynki lub ich części wykorzystywane bezpośrednio do poboru i uzdatniania wody pitnej oraz służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r..


 
  Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Zebrzydowice
 
Bogdan Szuścik

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr X/84/11 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 października 2011r. dot. zwolnień w podatkach lokalnych w 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:14.12.2011 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:14.12.2011 14:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 233