UCHWAŁA NR X/89/11
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE

z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) , art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatlu leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór Deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór Deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wzór załącznika do Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) , Deklaracji na podatek rolny (DR-1) , Deklaracji na podatek leśny (DL-1) - Dane o nieruchomościach i obiektach komunalnych (D-1/A) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia wzorów formularzy na podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 147, poz. 4481) oraz Uchwała Nr XXIII/208/08 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 października 2008r. w sprawie: przyjęcia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 203, poz. 3846) .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012r.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie na terenie Gminy Zebrzydowice.


 
Przewodniczący Rady Gminy
Zebrzydowice
 
mgr Kazimierz Grygierek

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/89/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1


 
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/89/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1


 
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/89/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1


 
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/89/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1


 
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/89/11
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 27 października 2011 r.

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH D-1/A

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:23.11.2011 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:23.11.2011 10:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 189